• UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề và bài tập để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Complete the sentences with the correct form or tense of the verbs in brackets.
1. I have been trying to sell my car for ages, but nobody wants (want) to buy it.
2. ‘The office staff claim (claim) that they have been treated badly by management.
3. At present, the Managing Director, together with his heads of depart-ment, is preparing
(prepare) a new budget.
4. It’s a really quiet at night. Everything shuts (shut) at around 10 o’clock.
5. Every letter and parcel is carefully checked (carefully/ check) before posting to make sure it has
the correct address.
6. A number of refugees have been turned (turn) back at the border recently.
7. The number of books in the library has risen (rise) to over five million
8. All the furniture was destroyed (destroy) in the fire two10 days ago
9. Practically everyone thinks (think) that Phil should be given the job.
10. One of the reasons I took the job was (be) that I could work from home
11. If anybody wants (want) to leave early, they can.
xercise 2: Choose the one word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentences.
1. Nobody was late for the meeting last night, _______?
a. wasn’t he b. weren’t they c. were they d. was he
2. No girl should have to wear school uniform, because it _______ like a sack of potatoes.
a. makes them look b. makes her look
c. makes them to look d. makes her to look

UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết): LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 8 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)