• UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. reciting b. spirit c. stimulate d. winner
2. a. problem b. sponsor c. wonderful d. enjoy
3. a. announce b. annual c. award d. among
4. a. competition b. completion c. question d. information
5. a. athletics b. marathon c. faithfully d. smoothly
Exercise 2: Complete these sentences with one appropriate word from the box.
representatives score reciting spirit awarded
worksheets sponsored participate rules announced
1. The competition’s aim was to stimulate the spirit of learning English among students.
2. The competition was sponsored by the Students’ Parents Society.
3. The English teacher explained the competition’s rules to the students.
4. You will have to answer the questions on the worksheets within two minutes.
5. A maximum score for each activity is 15 points.
6. The winner will be awarded a set of CDs.
7. Time was up and the judges announced the results.
8. To participate in the contest, you have to work in groups of three.
9. The final competition included the representatives of three classes.
10. He had difficulty reciting the poem in front of the judges.
Exercise 3: Choose the word or phrase- a, b, c or d – that best fits the blank space in the
following passage.
1. a. set b. based c. regarded d. used
2. a. trace b. explain c. pass d. share
3. a. renewed b. removed c. renamed d. retained
4. a. nation b. national c. international d. international
5. a. interest b. participate c. excite d. involve
6. a. celibate b. faithful c. impressive d. attractive
7. a. dismissed b. declared c. disqualified d. dispensed
8. a. of b. to c. for d. as
9. a. Besides b. However c. Therefore d. Furthermore
10. a. mass b. popular c. agreeable d. remarkable.

UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 6 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)