• UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the word or phrase -a, b, c, or d – that best completes thesentence or
substitutes for the underlined word or phrase.
1. The price of petrol has gone ____ by over 50 percent in less than a year.
a. out b. up c. over d. off’
2. At present, more and more people are taking part in the struggle ______ illiteracy
a. for b. with c. against d. to
3. The Vietnam Society of Learning Promotion started a campaign ______ illiteracy eradication.
a. on b. in c. of d. for
4. Most of the students felt that ______ respect in classroom was essential for effective learning to
take place.
a. mutual b. considerable c. deep d. grudging
5. Modem farming methods can have an adverse ______ on the environment.
a. effect b. effective c. effectiveness d. effectively
6. Once we have all relevant information, we can make a decision.
a. correct b. connected c. available d. confidential
7. The government has launched a ______ aimed at educating young people about the dangers of
drugs.
a. struggle b. program c. combat d. campaign
8. People judged to be functionaIly ______ lack the basic reading and writing skills.
a. literate b. literacy c. illiterate d. illiteracy
9. The students were asked to ______ reading and writing skills to the villagers.
a. deliver b. express c. provide d. support
10. More work has been done to eradicate illiteracy in our country.
a. put up with b. get rid of c. take control of d. cut down on

UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 5 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)