• UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1: Choose the word or phrase – a, b, c, or d – that best completes the sentence.
1. Twenty-five people _______ killed in that traffic accident.
a. reported to be b. are reporting to be
c. are reported being d. are reported to be
2. The woman said she _______ in this village for over fifty years.
a. has been living b. was living c. had been living d. lives
3. US scientists claim that they _______ a new vaccine against malaria.
a. developed b. have developed c. had developed d. was developing
4. The lecturer recommended ______ a number of books before the exam.
a. reading b. to read c. us reading d. to have read
5. Jane appears _______ some weight. Has she been ill?
a. having lost b. having been lost c. to have lost d. to have been lost
6. If you saw a lawyer, he’d advise you _______ legal action.
a. take b. taking c. to take d. for taking
7. Hardly _______ to the bus-stop when the bus suddenly pulled away.
a. did they get b. they had got c. they got d. had they got
8. By the time you return here next week, we _______ the project.
a. will have finished b. has finished c. will finish d. will be finishing
9. We are going to get our house _______ next week.
a. painting b. to paint c. painted d. to be painted
10. He advised me _______ anything about it for the time being.
a. didn’t do b. not do c. don’t do d. not to do

UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 5  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)