• UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

 

  • BÀI TẬP CÁCH ĐÁNH TRỌNG TÂM (đáp án chi tiết)
  • UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Trích trong tài liệu:

Exercise 1: From the four words or phrases – a, b, c or d – choose the one that best completes
the sentences.
1. ______ the promotion of health and to helping people avoid injury and disease.
a. To commit the Red Cross b. The Red Cross to commit
c. Committed to the Read Cross is d. The Red Cross is committed to
2. Although most cats hate to swim, ______ if necessary.
a. can they do so b. they can do so c. they do so can d. so they can do
3. ______, all matter is formed of molecutes.
a. No matter how complex b. It doesn’t matter if the complex
c. How complex is not a matter d. It’s not a complex matter
4. With a television audience of 25 billion, World Cup Soccer has ten times the ______ Olympic
Games.
a. more viewers b. the most viewers c. the most viewers d. more viewers than
5. ______ all citrus fruit originated with the Chinese orange.
a. That the belief b. It is believed that c. To believe that d. The belief that
Exercise 2: Choose the answer – a, b, c, or d -that is nearest in meaning to the printed before it.
1. There was very little response to the charity appeal.
a. Nobody responded to the charity appeal.
b. Very little money was raised by the charity appeal.
c. Everybody seemed to appeal to the charity.
d. They raised a lot of money from the charity ‘appeal.
2. With the help of new computer programs, we can solve many problems quickly and
accurately.

UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 4 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)