• UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.
1. The missing children were last seen playing (play) near the river.
2. Having completed (complete) the book, he had a holiday.
3. Found (find) only in the Andes, the plant is used by local people to treat skin diseases.
4. The accident seems to have happened (happen) at around 1.00 p.m yesterday.
5. Do something! Don’t just sit there twiddling (twiddle) your thumbs.
6. Last year I studied abroad. I appreciate having had (have) the opportunity to live and study in a
foreign country. .
7. Looking (look) down from the hill, the town spread out before us towards the coast.
8. Marta doesn’t like to have her picture taken (take). She avoids being photographed (photograph).
9. I don’t agree with smacking(smack) children if they do something wrong.
10. The book published (publish) last week is his first novel.
11. Having photocopied (photocopy) all the papers, Sarah put them back in the file.
12. I found a coin lying (lie) on the sidewalk.
13. Our mechanic said that he expects to have fixed (fix) the brake on the car before we pick it up.
14. Life must be unpleasant for people living (live) near busy airports.
15. Having parked/ Parking (park) the car about a kilometre from the stadium, I walked the rest of
the way.
II. Choose the correct answer.
1. ______ for twelve hours, I felt marvelous.
a. Having slept b. have slept c. Having been slept d. have been slept
2. By the time their baby arrives, the Johnson hope ______ painting and decorating the new
nursery.
a. having finished b. to have finished
c. having been finished d. to have been finished
3. She’s angry about ______ to the farewell party last night.
a. not having invited b. not to have invited

UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 4  (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BT trắc nghiệm tiếp tuyến của đồ thị hàm số – Nguyễn Minh Tiến.

Bài tập cực trị về hàm số

Lời giải về dạng bài hàm số chứa giá trị tuyệt đối toán 12

FULL DẠNG TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ_CÓ ĐÁP ÁN

71 trang lí thuyết NLXH Đọc hiểu cô Thu Trang

Chuyên đề hàm số Kỹ năng đọc đồ thị

LỜI GIẢI BÀI TOÁN TIỆM CẬN CÔ Lanh

LỜI GIẢI BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU

TỔNG HỢP TRẮC NGHIỆM HÀM SỐ

CHUYÊN ĐỀ 1 – HÀM SỐ Tra cứu nhanh phương pháp giải một số dạng toán thường gặp