• UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11

UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 tại Tài Liệu Pro

UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11

UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. PRONUNCIATION
Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others.
1. a. candle b. cake c. decorate d. celebration
2. a. adult b. candle c. talk d. flower
3. a. hour b. honest c. vehicle d. happy
4. a. weather b. cream c. friend d. wedding
5. a. birthday b. although c. together d. clothing
Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others.
6. a. celebrating b. anniversary c. marriage d. gathering
7. a. finish b. prefer c. invite d. enjoy
8. a. organize b. decorate c. divorce d. promise
9. a. party b. birthday c. happy d. activity
10. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention
II. Complete these sentences with the correct form or tense of the verb in the box.
celebrate sing joke divorce receive
decorate serve gather invite clap
1. Paula’s parent _______ when she was only a child.
2. Everyone _______ us when we went up to get our prize.
3. Let’s have a party _______ your birthday.
4. _______ you _______ your Christmas tree yet?
5. I’d have liked to have gone to their party but I_______.
6. She _______ a camera as a twenty-fifth birthday present.
7. Traditionally, Auld Lang Syne _______ at midnight on New Year Eve.
8. I thought he _______ when he said he’d resigned.
9. By the time we got to the party, the pasta ________.
10. They _______ for a major conference at the moment.
III. Complete these sentences with the correct form of the word in brackets.
1. They organized a party in _______ of the year’s successes. (celebrate)

UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11: các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 3 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)