• UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11

UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11 tại Tài Liệu Pro

UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11

UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11 là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. Choose the correct answer.
1. After Jessica ____ her degree, she intends to work in her father’s company.
a. will finish b. finishes c. finished d. is finishing
2. As you ________ your car at the moment, can I borrow it?
a. don’t use b. didn’t use c. aren’t using d. haven’t used
3. When she saw a snake at her feet, she ________.
a. screamed b. was screaming c. had screamed d. screams
4.When he realised that I ________ at him, he ________ away.
a. looked – was turning b. was looking – turned
c. was looking – was turning d. looked – turned
5.I ___ the new Harry Potter book now, so you can borrow my copy if you like.
a. finish b. am finishing c. have finished d. had finished
6.I was sure that I ________ him before.
a. met b. had met c. have met d. was meeting
7.Before I started the car, all of the passengers ________ their seat belts.
a. will buckle b. had buckled c. was buckling d. have buckled
8.The minute I got the news about Sue I ________ my parents.
a. phoned b. was phoning c. had phoned d. have phoned
9.A lot ________ since I last ________ you.
a. happened – saw b. happened – have seen
c. has happened – saw d. has happened – have seen
10.Your eyes are red – ________?

UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11: các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 2 (GRAMMAR) LỚP 11 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)