18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Nguyên hàm - Tích phân

TênTrendingĐiểm TB
Thi online - Tìm nguyên hàm – Tích phân bằng phương pháp đổi biến - Có ...340
Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số hữu tỉ - Có lời giải ch ...470
Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số chứa căn - Có lời giải ...590
Thi online - Tìm nguyên hàm – tích phân hàm số lượng giác - Có lời giả ...470
Tích phân biến đổi dạng 1 5110
Tích phân đổi biến dạng 2 220
Ứng dụng của tích phân từng phần để tính thể tích 470
Nguyên hàm tích phân từng phân 470
Ứng dụng bài toán chuyển động và bài toán tăng trưởng 340
Ứng dụng của tích phân để tìm diện tích 220
Nguyên hàm biến đổi dạng 2 470
Bảng nguyên hàm cơ bản 460
Nguyên hàm biến đổi dạng 1 5110
Tìm hệ số a, b, c 340
Các bài toán nguyên hàm 5110
Kỹ thuật tích phân từng phần 460
7. Tích phân dựa vào tính chất và kĩ thuật phương trình hàm 6150
Kỹ thuật biến đổi 340
Tích phân theo định nghĩa và kỹ thuật đổi biến 470
Tích phân hàm phân nhánh và kĩ thuật phương trình hàm 470
thức cơ bản 470
Nguyên hàm tích phân từng phần 340
Đặt ẩn phụ 470
Ứng dụng tích phân 470
Nguyên hàm dạng hữu tỷ 470
Tích phân đổi biến dạng 2 470
Bảng nguyên hàm cơ bản 460
Nguyên hàm đổi biến dạng 2 340
Tích phân đổi biến dạng 1 5110
Nguyên hàm tích phân từng phần 470
Ứng dụng tích phân: Tính diện tích hình phẳng 340
Bài toán thực tế 340
Nguyên hàm đổi biến dạng 1 5110
Ứng dụng tích phân: Tính thể tích 340
Tìm nguyên hàm F(x) của f(x) 220
tìm nguyên hàm F(x) của f(x) biết F(x0)=M 5110
Nguyên hàm - tích phân chống lại casio 220
Ứng dụng tích phân tính diện tích, thể tích 340
Nguyên hàm - tích phân dạng hữu tỷ, nghiệm đơn ở mẫu 470
Tổng hợp câu hay và khó chương 3 - Phần 1340
Tổng hợp câu hay và khó chương 3 - Phần 36150
Ứng dụng tích phân tính thể tích khối tròn xoay470
Lý thuyết và các nguyên hàm cơ bản340
Ứng dụng tích phân tính diện tích hình phẳng470
Phương pháp tính nguyên hàm6160
Ứng dụng nguyên hàm, tích phân trong các bài toán thực tiễn470
Lý thuyết tích phân6160
Phương pháp tính tích phân470
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn