18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

TênTrendingĐiểm TB
Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)9330
Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 - 192512370
Thi online - Lịch sử Việt Nam 1939 - 1945 - Đề số 212340
Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ 1925 - 193011380
Thi online - Phong trào 1930 -19319300
Thi online - Phong trào dân chủ 1936 – 1939164627.5
Thi online - Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến t ...10350
Thi online - Lịch sử Việt Nam 1939 - 1945 - Đề số 314310
Thi online - Lịch sử Việt Nam 1939 -1945 - Đề số 111330
Thi online - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực d ...12340
Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)10360
Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi tiết)7220
Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi tiết)9300
Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi tiết)14320
Đề kiểm tra 15 phút số 2 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)7220
Thi online - Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực ...11300
Thi online - Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1953 - 1 ...8290
Thi online - Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực ...10290
Thi online - Lịch sử Việt Nam 1975-20007220
Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 5 - Có lời giải chi tiết)8290
Thi online - Khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc, giải ...7220
Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ (1919 – 1930) (Có lời giải chi ...7220
Đề ôn tập kiểm tra Học kì I - Lớp 12 (Đề số 4 - Có lời giải chi tiết)7220
Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)9300
Thi online - Đảng lãnh đạo cuộc vận động giải phóng dân tộc (1930 - 19 ...10290
Thi online - Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế ...8290
Thi online - Bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám (1945) và cuộc kháng ...11300
Thi online - Cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1954 – 1975) (Có lời ...8290
Thi online - Công cuộc đổi mới của Đảng (từ năm 1986 đến nay) (Có lời ...11310
Thi online - Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ x ...9290
Thi online - Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (189 ...8280
Đề ôn tập kiểm tra 45 phút học kì 2 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)7220
Thi online - Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ cuối thế kỉ ...10310
Thi online - Quá trình xâm lược của thực dân Pháp và cuộc kháng chiến ...10320
Thi online - Phong trào cách mạng 1936 – 19398290
Thi online - Tiết 1: Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương của Đảng10290
Thi online - Tiết 1: Hoàn cảnh lịch sử, bước đầu xây dựng chính quyền ...6160
Thi online - Tiết 2: Công cuộc chuẩn bị cho khởi nghĩa vũ trang giành ...8230
Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 19258250
Thi online - Phong trào cách mạng 1930 – 19319320
Thi online - Tiết 2: Khắc phục khó khăn về nạn đói, nạn đốt, tài chính ...9290
Thi online - Từ toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Biên giới thu đôn ...7200
Thi online - Tiết 4: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 19457220
Thi online - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1951 ...9290
Thi online - Từ toàn quốc kháng chiến đến chiến dịch Biên giới thu đôn ...9290
Thi online - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1951 ...9290
Thi online -Tiết 1: Miền Bắc từ năm 1954 đến 1965 7220
Thi online - Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến chống Pháp (1951 ...9310
Thi online - Tiết 1: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước (1 ...7220
Thi online - Tiết 1: Miền Bắc chống hai lần chiến tranh phá hoại và là ...8290
Thi online - Phong trào dân tộc dân chủ 1925 – 19307210
Thi online - Lịch sử Việt Nam 1973 – 1975 (có lời giải chi tiết)7220
Thi online – Tiết 3: Cao trào kháng Nhật cứu nước9290
Thi online - Tiết 2: Miền Nam từ năm 1954 đến 19659290
Thi online - Tiết 2: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh ...8260
Thi online - Tiết 2: Công cuộc đổi mới đất nước (1986 đến nay)7170
Đề 7. Bài tập luyện tập bài 7 8290
Đề 1. Bài tập luyện tập bài 1 10290
Đề 8 + 9. Bài tập luyện tập bài 8 + 9 8290
Đề 11 + 12. Bài tập luyện tập bài 11 + 12 10350
Đề 14 + 15. Bài tập luyện tập bài 14 + 15 9340
Đề 10. Bài tập luyện tập bài 10 7220
Bài tập luyện tập (Tự nghiên cứu) 5100
Đề 18. Bài tập luyện tập bài 18 7130
Đề 4. Bài tập luyện tập bài 4 5100
Đề 17. Bài tập luyện tập bài 17 7170
Đề 2. Bài tập luyện tập bài 2 5100
Đề 13. Bài tập luyện tập bài 13 550
Đề 16. Bài tập luyện tập bài 16 560
Đề 5 + 6 Bài tập luyện tập bài 5 + 6 460
Đề 34. Bài tập luyện tập bài 34 460
Đề 35. Bài tập luyện tập bài 35 7210
Đề 36. Bài tập luyện tập bài 36 6160
Đề 33. Bài tập luyện tập bài 33 6150
Đề 3. Bài tập luyện tập bài 3 6160
Đề 32. Bài tập luyện tập bài 32 12360
Đề 31. Bài tập luyện tập bài 31 13350
Bài tập: Những chuyển biến mới về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội ...470
Bài tập: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 192 ...470
Bài tập: Sự ra đời và hoạt động của ba tổ chức cách mạng470
Bài tập: Tình hình Việt Nam trong những năm 1939 – 1945470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 7 - Phần 26160
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 7 - Phần 17220
Bài tập: Phong trào giải phóng dân tộc từ tháng 9 – 1939 đến tháng 3 – ...470
Bài tập: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập (2-9-1945). Ngu ...5110
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 8 - Phần 2470
Bài tập: Cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng c ...470
Bài tập: Bước đầu xây dựng chính quyền cách mạng, giải quyết nạn đói, ...5110
Bài tập: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ5110
Bài tập: Âm mưu mới của Pháp – Mĩ ở Đông Dương: kế hoạch Nava5110
Bài tập: Chiến dịch Việt Bắc thu – đông và việc đẩy mạnh kháng chiến t ...5110
Bài tập: Hoàn cảnh lịch sử mới và Chiến dịch Biên giới thu – đông năm ...6160
Bài tập: Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về chấm dứt chiến tranh, lập lại h ...5110
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 9 - Phần 1470
Bài tập: Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản, bảo vệ chính quyền các ...470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 9 - Phần 2470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 8 - Phần 1470
Bài tập: Tình hình và nhiệm vụ cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơnevơ ...470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 9 - Phần 3470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 9 - Phần 4470
Bài tập: Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945470
Bài tập: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực ...5110
Bài tập: Miền Bắc xây dựng bước đầu cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ ...470
Bài tập: Phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960)470
Bài tập: Miền Nam đấu tranh chống chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” củ ...340
Bài tập: Miền Bắc khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, chiến đấu ...7220
Bài tập: Chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của đế quốc M ...340
Bài tập: Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Vi ...6160
Bài tập: Miền Bắc hoàn thành cải cách ruộng đất (1954 – 1960)340
Bài tập: Miền Nam đấu tranh chống địch “Bình định – lấn chiếm” tạo thế ...340
Bài tập: Cuộc tiến công chiến lược đông – xuân 1953 – 1954 và chiến d ...340
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 10 - Phần 2340
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 10 - Phần 3470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 10 - Phần 5470
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 10 - Phần 4340
Bài tập: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chố ...340
Bài tập: Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhấ ...470
Bài tập: Chiến đấu chống chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh và “Đông ...340
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 11340
Bài tập: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986 – 2 ...470
Bài tập: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000470
Bài tập: Giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ tổ quố ...5110
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 10 - Phần 110290
Bài luyện7220
Bài luyện12390
Bài luyện11290
Bài luyện11290
Bài luyện10310
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn