• Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông

Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông

Bạn đang xem tài liệu: Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông tại Tài Liệu Pro

Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTrắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông pdf

Trích trong tài liệu

x – 1) 2 B. 1
(2 x – 1) 2 C. – (2 x 13
– 1) 2 D. 13 (2 x – 1) 2 Câu 58: Đạo hàm của y = ( x 3 – 2 x 2 )2 bằng :
A. 6 x 5 – 20 x 4 + 16 x 3 B. 6 x 5 + 16 x 3 C. 6 x 5 – 20 x 4 + 4 x 3 D. 6 x 5 – 20 x 4 – 16 x 3 Câu 59: Cho hàm số y = x 22 + x
3 +
x5
+ 3
. Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
2 x 2+ 10 x
+
9 ( x 2 + 3 x
+ 3)
2 B.
– 2 x 2
– 10 x

9 ( x 2 + 3 x
+ 3)
2 C.
x 2- 2 x

9 ( x 2 + 3 x
+ 3)
2 D.
– 2 x 2
– 5 x

9 ( x 2 + 3 x
+
3) 2 Câu 60: Cho hàm số A.{ – 2 2 } f ( x ) B.{ = 1 3 2; x 3 – 2 } 2 2 x 2 + 8 x – 1 . Tập hợp những giá trị của x để C.{ – 4 2 } D.{ 2 2
} f ‘ ( x ) = 0 là:
Câu 61: Đạo hàm của hàm số f ( x ) = x x+ + 9 3
+ 4 x tại điểm x = 1 bằng:
A. – 85B. 16 25C. 8 5D. 118 Câu 62: Đạo hàm của hàm số y = x – 1×2
+ 1
bằng biểu thức nào sau đây?
A. 2
x x 2+
1
x 2
– x
+1 ( x2 +
1) 3Câu 63: Đạo hàm của hàm số y = 1x + 1 – x – 1 là: A. ‘ ( 1 B. 1+x ( x2 +
1)
3
C. 2( x+1) ( x
2 +
1)
3
D.
y
= –
x + 1 + x

1
)2 .
B. y ‘ = 2 1 x + 1 + 2 x – 1 . C. y ‘ = 4 1 x + 1 + 4 1 x – 1 . D. y ‘ = 2 1 x + 1 + 2 1 x – 1 . Câu 64: Cho hàm số y = 4 x – x . Nghiệm của phương trình y′ = 0 là
A. x = 18 B. x = 18 C. x = 64 1D. x = –
64 1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ
Câu 65: Cho hàm số f(x) =
⎧ │ ⎨│ ⎩
ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
x 2 + – x
≠ = 1 1 khi x 0
. Giá trị f’(0) là: 0 khi x
0 A. 0 B. 12 C. Không tồn tại D. 1 Câu 66: Đạo hàm của hàm số f ( x ) = – 3 x + 4 2 x + 1
tại điểm x = – 1 là
A. – 113 B. 15 C. – 11 D. – 119 Câu 67: Đạo hàm của hàm số y = x 2 – 4 x 3 là :
A.
x -6x
2
x 2 –
4
x
3
1
x –
12
x
2
x –
6
x
2
2 x –
4 x 2 x 2 –
4
x
3
2 x 2 –
4
x
3
Câu 68: Đạo hàm của hàm số y = x 2 – 12 x + 5 bằng biểu thức nào sau đây?
A. ( 2 2 2 2
5)
2 B. 2 3
C.
D.
– x
– x – x
+ B. – 4 x
+
4 ( x 2 – 2 x
+ 5)
2 C. – 2 x
+
2 ( x 2 – 2 x
+ 5)
2 D. 2 x
+

Hiện tại Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Trắc nghiệm nâng cao đạo hàm – Đặng Việt Đông đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư