• Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018

Bạn đang xem tài liệu: Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018 tại Tài Liệu Pro

Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTrắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018 pdf

Trích trong tài liệu

àm số y = ( 3 x 2 – 1 )2 là y’ bằng A. 2 ( 3 x 2 – 1 ) B. 6 ( 3 x 2 – 1 ) C. 6 x ( 3 x 2 – 1 ) D. 12 x ( 3 x 2 – 1 ) Câu 81: Đạo hàm của hàm số y = ( x 2 – 2 )( 2 x – 1 ) là:
A. y ‘ = 4 x . B. y ‘ = 3 x 2 – 6 x + 2. C. y ‘ = 2 x 2 – 2 x + 4. D. y ‘ = 6 x 2 – 2 x – 4 Câu 82: Đạo hàm của hàm số y = 3 2x- + x 1là:
A. y ‘ = 3 x- 7 + 1 . B. y ‘ = ( 3 x 5 + 1 )2 . C. y ‘ = ( 3 x- + 7 1 )2 . D. y ‘ = 3 x 5 + 1 . Câu 83: Cho hàm số
f ( x ) = x x – 3
1
. Tập nghiệm của phương trình f ′ ( x ) = 0 là
A. ⎧ ⎨ ⎩ 0; 2 3
⎫ ⎬ ⎭ B. ⎧ -⎨ ⎩ 23
;0 ⎫ ⎬ ⎭ C. ⎧ ⎨ ⎩ 0;3 2
⎫ ⎬ ⎭ D. ⎧ -⎨ ⎩ 32
;0 ⎫ ⎬ ⎭ Câu 84: Cho hàm số y = – 2 x + 3 x . Để y′ > 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. ( -∞ ; +∞ ) B. ⎛ │ ⎝ -∞ ;19
⎞ │ ⎠ C. ⎛ │ ⎝ 19
;+∞ ⎞ │ ⎠ D. ∅ Câu 85: Cho hàm số y = 2 x 3 – 3 x 2 – 5 . Các nghiệm của phương trình y′ = 0 là
A. x = ± 1 B. x = – 1 ∨ x = 5 2 C. x = – 5 2 ∨ x = 1 D. x = 0 ∨ x =
1
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ
Câu 86: Cho hàm số
f ( x ) = x 2x
2 – + 1 1
. Tập nghiệm của phương trình f ′ ( x ) = 0 là
A. {0} B.
{0} D. ∅
Câu 87: Đạo hàm của hàm số y = 1 – 2 x 2 là kết quả nào sau đây?
A. 2 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 -4
x
1 –
2x
2
B. 2 1 1 –
2x 2
C. 2x
1 –
2x 2
D. -2
x1 –
2x
2
Câu 88: Cho hàm số y = ( 2 x 2 + 1 )3 . Để y′≥ 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. ∅ B. ( -∞ ;0 ] C. [ 0;+∞ ) D.
Câu 89: Cho hàm số y = 4 x 2 + 1 . Để y′≤ 0 thì x nhận các giá trị thuộc tập nào sau đây?
A. ∅ B. ( -∞ ;0 ) C. ( 0;+∞ ) D. ( -∞ ;0 ] Câu 90: Cho A. f’(x0) = f(x) 2×0 = x2 và x0 ∈
. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng? B. f’(x0) = x0 C. f’(x0) = x 02D. f’(x0) không tồn tại Câu 91: Cho hàm số f ( x ) = 1 – x 2 x+ 1thì f ′ ⎛ │ ⎝ -12 ⎞ │ ⎠ có kết quả nào sau đây?
A. Không xác định B. -3 C. 3 D. 0 Câu 92: Cho hàm số y = 4 x + 1 . Khi đó f ‘ ( 2 ) bằng:
A. 23 B. 16 C. 13 D. 2 Câu 93: Cho hàm số A. ∅ f ( x ) = 5 x 2x- 1 . Tập nghiệm của B.
{0} C. bất phương (

Hiện tại Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Trắc nghiệm đạo hàm có giải chi tiết trong các đề thi thử Toán 2018 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư