• Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Bạn đang xem tài liệu: Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số tại Tài Liệu Pro

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số pdf

Trích trong tài liệu

n2 x C. 4cos2 x – 2sin2 x D. – 4cos2 x – 2sin2 x Câu 133: Đạo hàm của hàm số y = sin π⎛ │ ⎝ 2 – 2 x ⎞ │ ⎠ là ‘y bằng:
A. – 2sin2x B. – cos π⎛ │ ⎝ 2 – 2 x ⎞ │ ⎠ C. 2sin2x D. cos π⎛ │ ⎝ 2 – 2 x ⎞ │ ⎠
Câu 134: Cho hàm số
y = f ( x ) = 1 + cos sin2
2 x x . Biểu thức f ⎛ │ ⎝ π 4 ⎞ │ ⎠ – 3 f ′ ⎛ │ ⎝ π 4 ⎞ │ ⎠ bằng: A. -3 B. 83 C. 3 D. – 83Câu 135: Cho hàm số y = f ( x ) = sin 3 5 x .cos 2 3x . Giá trị đúng của f ′π⎛ │ ⎝ 2 ⎞ │ ⎠ bằng: A. – 6 3B. – 4 3C. – 3 3D. – 2 3Câu 136: Đạo hàm của y = sin 2 4 x là :
A. 2sin8x B. 8sin8x C. sin8x D. 4sin8x Câu 137: Cho hàm số f(x) = tan ⎛ │ ⎝ x – 2 3 π ⎞ │ ⎠. Gía trị f’(0) bằng:
A. – 3 B. 4 C. -3 D. 3 Câu 138: Cho hàm số y = f ( x ) = 1 + cos 2sinx x . Chọn kết quả sai:
A. f ′ π⎛ │ ⎝ 6 ⎞ │ ⎠ = – 5
4 B. f ′ ( )0 = – 2 C. f ′ π⎛ │ ⎝ 2 ⎞ │ ⎠ = – 1
3 D. f ′ ( π ) = – 2 Câu 139: Hàm số y = 2cos x 2 có đạo hàm là:
A. – 2sinx 2 B. – 4 x cos x 2 C. – 2 x sin x 2 D. – 4 x sin x 2 Câu 140: Đạo hàm của hàm số f ( x ) = sin3 x là:
A. 3cos3
sin3xx B. 2 3cos3
sin3xx C. – 2 3cos3
sin3xx D. 2 cos3
xsin3x
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ Câu 141: Cho hàm số y = 2 cos3 x . Khi đó y ′π⎛ │ ⎝ 3 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 ⎞ │ ⎠ là: A. 3 2 2B. – 3 2 2C. 1 D. 0 Câu 142: Hàm số y = – 12 sin π⎛ │ ⎝ 3 – x 2 ⎞ │ ⎠ có đạo hàm là:
A. x .cos π⎛ │ ⎝ 3 – x 2 ⎞ │ ⎠ B. 1 2 x 2 cos π⎛ │ ⎝ 3 – x ⎞ │ ⎠ C. 1 2 x sin π⎛ │ ⎝ 3 – x ⎞ │ ⎠ D. 1 2 x cos π⎛ │ ⎝ 3 – x 2 ⎞ │ ⎠ Câu 143: Cho hàm số y = cos π⎛ │ ⎝ 4 – 2 x ⎞ │ ⎠. Khi đó y′⎛ │ ⎝ π83 ⎞ │ ⎠
y
′⎛ │ ⎝ π⎞ │ ⎠
có giá trị nào sau đây?
A. 1 B. 2 2C. – 2 2D. 0 Câu 144: Cho hàm số y = cos ⎛ │ ⎝ 2 π 3 + 2 x ⎞ │ ⎠. Khi đó phương trình y ‘ = 0 có nghiệm là: A. x = – π 3 + k 2 π B. x = π 3 + k 2π C. x = – π 3 + k π D. x = – π 3 + k 2π Câu 145: Cho hàm số y = f(x) = ⎧│⎨ │⎩ sin sin ( x – x )
khi khi x
x≥ < 0 0 . Tìm khẳng định sai: A. Hàm số f không có đạo hàm tại x0 = 0 B. Hàm số f không liên tục tại x0 = 0 C. f’ π⎛ │ ⎝ 2⎞ │ ⎠ = 0 D. f π⎛ │ ⎝ 2⎞ │ ⎠ = 1 Câu 146 Hiện tại Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư