18/02/2020Tài Liệu Pro

Ngữ pháp tiếng Anh

Hãy chọn tài liệu phù hợp với bạn

TênFile
Ngữ Pháp Tiếng Anh.pdf
300 cấu trúc Tiếng anh kinh điển.pdf
50 CẤU TRÚC CẦN NHỚ cô Nguyễn Thanh Hương.pdf
84 CẤU TRÚC TIẾNG ANH KHI ĐỐI MẶT VỚI ĐỀ THI.pdf
100 CẤU TRÚC VÀ CỤM TỪ TIẾNG ANH HAY GẶP.pdf
BÀI TẬP NGỮ PHÁP THEO CHUYÊN ĐỀ.pdf
Cấu trúc tiếng anh cần nhớ khi ôn thi đại học.pdf
GIẢI THÍCH NGỮ PHÁP TIẾNG ANH.pdf
BỘ CẤU TRÚC ĐI VỚI GIỚI TỪ CÔ MAI PHƯƠNG.pdf
TÓM TẮT NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 10-11-12.pdf
ÔN THI NGỮ PHÁP HỌC KỲ I – LỚP 12 – CÔ PHAN ĐIỆU.pdf
TOÀN BỘ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH.pdf
TOÀN TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TỪ LỚP 1-12.pdf
Tổng hợp ngữ pháp nâng cao.pdf
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh thông dụng – Cô Hoa Biển Học.pdf
TỔNG HỢP TOÀN BỘ KIẾN THỨC NGỮ PHÁP VÀ BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4-5.pdf
50 CẤU TRÚC CÂU QUAN TRỌNG (CẦN NHỚ).pdf
300 câu trắc nghiệm ngữ pháp THPT có ĐÁP ÁN.pdf
Transitive & Intransitive Verbs ( Nội động từ & Ngoại động từ).pdf
Các dạng của động từ V-ing/ to Vo/ Vo.pdf
Khi V-ing To V mở đầu một câu.pdf
Các loại động từ cơ bản và đặc điểm của chúng (Types of Verbs).pdf
Tính từ và trật tự của tính từ (Adjectives and order of adjectives).pdf
Bài luyện tập về tính từ hay có đáp án (Exercises on Adjectives).pdf
50 tính từ có giới từ đi kèm thông dụng.pdf
Các loại trạng từ phổ biến và đặc điểm của chúng (Types of Adverbs).pdf
Tổng quan về danh từ (Nouns).pdf
Cách thành lập trạng từ (Adverb formation).pdf
Bài tập luyện tập về danh từ hay có đáp án (Exercises on nouns).pdf
Exercises on Adverbs ( Bài tập về trạng từ) – Có đáp án.pdf
Mạo từ.pdf
Mệnh đề trạng ngữ (Adverbial Clause).pdf
Bài luyện tập về câu ước với wish hay có lời giải chi tiết.pdf
Các loại câu ước cơ bản (Wishes).pdf
Bài luyện tập về động từ (Exercises on Verbs).pdf
Những điều cần biết về thức giả định.pdf
Linking Verbs [ Liên động từ ].pdf
30 câu luyện tập về động từ khuyết thiếu (Có video chữa).pdf
Lý thuyết Động từ Khuyết thiếu đầy đủ.pdf
Sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ (Subject & Verbs agreement).pdf
Tổng hợp những điểm ngữ pháp quan trọng cần chú ý.pdf
Cấu trúc và các thành phần cơ bản trong câu (Structures & Basic elements).pdf
Các cấu trúc câu điều kiện đặc biệt (Special forms of conditional sentences).pdf
Các loại câu điều kiện cơ bản (Conditional sentences).pdf
Câu bị động trong các thì (Passive voice in tenses).pdf
Bài luyện tập về câu điều kiện hay có đáp án (Exercises on conditional sentences).pdf
Các trường hợp đặc biệt của câu bị động.pdf
80 câu luyện tập về dạng bị động hay (có đáp án).pdf
Thì hiện tại đơn (Simple present tense).pdf
Thì quá khứ đơn (Simple past tense).pdf
Bảng động từ bất quy tắc (Irregular verbs).pdf
Bài luyện tập về câu bị động hay.pdf
Thì hiện tại hoàn thành (Present perfect tense).pdf
Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (Present perfect continuous).pdf
Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous tense).pdf
Thì quá khứ tiếp diễn (Past continuous tense).pdf
Thì tương lai đơn (Simple future tense).pdf
Phân biệt thì tương lai đơn và tương lai gần.pdf
Thì hiện tại tiếp diễn (Present continuous).pdf
Thì tương lai tiếp diễn (Continuous future tense).pdf
Thì tương lai gần (Near future tense).pdf
Thì tương lai hoàn thành (Future perfect tense).pdf
Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn (Future perfect continuous tense).pdf
Thì quá khứ hoàn thành (Past perfect tense).pdf
Bài tập tự luận về tổng hợp các thì trong tiếng Anh hay (có đáp án).pdf
Bài tập tổng hợp về các thì trong tiếng Anh hay có đáp án (Exercises on tenses).pdf
Tóm tắt tổng hợp 13 thì trong tiếng Anh.pdf
Các dạng so sánh của tính từ và trạng từ (Comparison).pdf
Bài tập về các thì quá khứ: đơn – tiếp diễn – hoàn thành ( Có đáp án).pdf
Các cách tường thuật từ câu nói trực tiếp sang câu nói gián tiếp (Reported speech).pdf
Phân biệt thì Hiện tại hoàn thành & Hiện tại hoàn thành tiếp diễn.pdf
Bài luyện tập về so sánh hay có đáp đáp (Exercises on comparison).pdf
Bài tập trắc nghiệm câu tường thuật( Có đáp án).pdf
Tổng hợp các câu luyện tập về câu trực tiếp gián tiếp cực hay (có đáp án).pdf
Mệnh đề quan hệ và các đại từ quan hệ cơ bản (Relative clauses and Relative pronouns))).pdf
Tổng hợp bài tập về đại từ quan hệ trong tiếng Anh (Có đáp án).pdf
Reduced Relative Clauses ( Rút gọn mệnh đề quan hệ).pdf
Wh- Questions.pdf
40 câu trắc nghiệm về giới từ hay (Có đáp án).pdf
Bài luyện tập về câu tường thuật hay có đáp án (Exercises on reported speech).pdf
Bài tập luyện tập về các dạng của đảo ngữ hay (Có đáp án).pdf
Tổng hợp bài tập về các dạng của từ (Word formation).pdf
131 câu luyện tập về cấu tạo từ nâng cao (Có đáp án).pdf
173 bài tập cấu tạo từ trong tiếng Anh – có đáp án.pdf
Bài tập rút gọn Mệnh đề quan hệ – có đáp án.pdf
Phương thức cấu tạo từ (Word formation).pdf
Từ loại của một số từ thông dụng (Common word families).pdf
99 câu bài tập dạng viết lại câu hay (Có đáp án).pdf
Bài luyện tập về cấu tạo từ hay có đáp án (Exercise on word formation).pdf
100 câu bài tập về giới từ (Có đáp án).pdf
Bài luyện tập dạng tìm từ đồng nghĩa trái nghĩa hay (Có giải thích chi tiết).pdf
Bài luyện tập về đọc hiểu hay (Phần 1) (Có đáp án).pdf
Bài tập trắc nghiệm về từ vựng hay (Có đáp án).pdf
Bài luyện tập về đọc hiểu hay (Phần 2) (Có đáp án).pdf
100 câu luyện tập về ngữ pháp và tự vựng hay (Có đáp án).pdf
Bài luyện tập về dạng danh từ đi với giới từ hay (Có đáp án).pdf
50 câu trắc nghiệm về từ vựng (có đáp án).pdf
Tag quesions ( Câu hỏi đuôi).pdf
250 câu trắc nghiệm về từ vựng (có đáp án).pdf
Tổng hợp các bài viết lại câu nâng cao hay và khó (Có đáp án).pdf
50 bài luận mẫu tiếng Anh theo chủ đề.pdf
76 bài tập đọc điền vào chỗ trống( có đáp án).pdf
100 câu trắc nghiệm về giới từ( có đáp án).pdf
Đề kiểm tra tương ứng 16 units tiếng Anh 12.pdf
490 bài tập viết lại câu cực hay ( có đáp án).pdf
It is/ was not until…that….pdf
Bài tập về sự hòa hợp giữ chủ ngữ và động từ.pdf
30 bài văn mẫu tiếng Anh cực hay.pdf
Bài tập với cụm từ chỉ mục đích in order to/ so that.pdf
Bài tập chuyển đổi Because- Because of & Although- Despite.pdf
123 bài tập câu đảo ngữ – có đáp án.pdf
Lý thuyết & Bài tập về Giới từ – Có đáp án.pdf
100 bài tập chuyên đề Tìm lỗi sai – Có đáp án.pdf
100 câu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng Anh nâng cao – Có đáp án.pdf
Tổng hợp ngữ pháp tiếng Anh.pdf
120 bài tập trắc nghiệm cụm động từ tiếng Anh – Có đáp án.pdf
Bài tập về từ nối trong tiếng Anh [ Linking words – Connectors].pdf
Bài tập trắc nghiệm& tự luận với Both…and Not only…but also Either…or Neither…nor.pdf
40 cụm từ hữu dụng trong viết văn tiếng Anh.pdf
Bài tập về động từ to be và đại từ nhân xưng (có đáp án).pdf
84 cấu trúc tiếng Anh hay gặp nhất.pdf
100 cụm động từ tiếng Anh thông dụng nhất.pdf
Phân biệt những cặp từ tiếng Anh dễ nhầm lẫn nhất.pdf
Quantifiers( Từ chỉ định lượng).pdf
Các cấu trúc viết câu thông dụng nhất.pdf
Câu Chẻ ( Cleft Sentences).pdf
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh thông dụng.pdf
Cấu trúc đảo ngữ trong tiếng Anh.pdf
Những giới từ đi kèm với Danh từ tính từ động từ.pdf
Linking Words( Từ nối trong tiếng Anh).pdf
Đại từ nhân xưng ( Pronouns).pdf
Phân biệt V_ing & Having + Ved.pdf
Cách sử dụng động từ HAVE.pdf
CÁC CẤU TRÚC VÀ DẠNG CÂU THƯỜNG GẶP.pdf
Các thì trong tiếng anh đầy đủ.pdf
Tài liệu về từ loại ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học.pdf
Chinh phục collocation idioms pharaes cô Hương Fiona.pdf
Sách công phá tiếng anh Lovebook.pdf
Tất cả chủ điểm ngữ pháp tiếng anh Ms Hoa Toiec.pdf
Các giới từ quan trọng thường gặp trong các kỳ thi.pdf
ÔN TẬP TOÀN BỘ NGỮ PHÁP TIẾNG ANH.pdf
Tổng hợp 265 cấu trúc về tobe đầy đủ nhất.pdf
Tổng hợp cấu trúc câu tiếng Anh Full.pdf
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn