• Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Lý thuyết - Bài tập đạo hàm - Chi tiết

Bạn đang xem tài liệu: Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ tại Tài Liệu Pro

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ pdf

Trích trong tài liệu

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ Câu 108: Đạo hàm của hàm số y = 3sin2 x + cos3 x là:
A. y ‘ = 3cos2 x – sin3 x . B. y ‘ = 3cos2 x + sin3 x . C. y ‘ = 6cos2 x – 3sin3 x . D. y ‘ = – 6cos2 x + 3sin3 x . Câu 109: Đạo hàm của hàm số y = sin sin ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 x x + – cos cos
x x là:
A. y ‘ = ( sin – x sin – cos2 x x
)2 . B. y ‘ = ( sin sin 2 x x –
– cos
cos x 2
) x 2 . C. y ‘ = ( sin – 2 – x – 2sin2 cos
x x )2 . D. y ‘ = ( sin x –
– 2 cos x )2 . Câu 110: Hàm số y = 2 sin x – 2 cos x có đạo hàm là:
A. y’ = 1 sin x – 1
cos x B. y’ = 1 sin x +
1 cos x C. y’ = cos sin x x – sin
x cos
x D. y’ = cos sin x x +
sin
x cos x Câu 111: Hàm số y = cotx có đạo hàm là:
A. y’ = -tanx B. y’ = – cos 1
2x C. y’ = – sin 1
2x D. y’ = 1 +cot2x Câu 112: Hàm số y = x tan 2 x có đạo hàm là:
A. tan 2 x + cos2 x 2x B. 2
x cos 22x C. tan 2 x + cos 2 2x 2x D. tan 2 x +
cos x 2 2 x Câu 113: Hàm số y = sinx có đạo hàm là:
A. y’ = -sinx B. y’ = cosx C. y’ = cosx 1
D. y’ = -cosx
Câu 114: Hàm số y = – 32 sin 7 x có đạo hàm là: d
A. – 212 cos x B. – 212 cos7 x C. 212 cos7 x D. 212 cos x Câu 115: Hàm số y = sin x x
có đạo hàm là:
A. y’ = x sin x – cos x
x2 B. y’ = x cos x –
sin x x2 C. y’ = x cos x + sin x x2 D. y’ = x sin x +
cos x x2 Câu 116: Đạo hàm của y = cot x là :
A. 2 – 1
sin x cot x
B. 2 – 1
2sin x cot x
C. 2 1
cot x D. –
2 sin xcotx Câu 117: Cho hàm số y = f(x) = 1sin x . Giá trị f’ π⎛ │ ⎝ 2⎞ │ ⎠ là:
A. 1 B. 12 C. 0 D. Không tồn tại
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ Câu 118: Hàm số y = sin π⎛ │ ⎝ 6 – 3 x ⎞ │ ⎠ có đạo hàm là:
A. 3cos π⎛ │ ⎝ 6 – 3 x ⎞ │ ⎠ B. – 3cos π⎛ │ ⎝ 6 – 3 x ⎞ │ ⎠ C. cos π⎛ │ ⎝ 6 – 3 x ⎞ │ ⎠ D. – 3sin π⎛ │ ⎝ 6 – 3 x ⎞ │ ⎠
Câu 119: Cho hàm số y = f ( x ) = – 3sin cos 3 x x + 4 3 cot x . Giá trị đúng của f ′π⎛ │ ⎝ 3 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991 ⎞ │ ⎠ bằng: A. 89 B. – 98C. 98 D. – 89Câu 120: Cho hàm số y = sin 2 + x 2 . Đạo hàm y’ của h

Hiện tại Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

300 câu trắc nghiệm đạo hàm theo chủ đề có đáp án

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư