• HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL

Bạn đang xem tài liệu: HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL tại Tài Liệu Pro

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

1. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t ̧ch n-íc ®èi víi r-îu (ancol) X, chØ thu ®-îc mét anken duy nhÊt. Oxi ho ̧ hoμn
toμn mét l-îng chÊt X thu ®-îc 5,6 lÝt CO2

(ë ®ktc) vμ 5,4 gam n-íc. Cã bao nhiau c«ng thøc cÊu t1o phï hîp

víi X?
A. 5. B. 4. C. 3. D. 2.

(TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A- n ̈m 2007)

H-íng dÉn
V× lo1i n-íc thu ®-îc anken nan X lμ ancol no, ®¬n chøc
§Æt CTPT cña X lμ CnH2n+2O
§èt ch ̧y 1 mol X thu ®-îc n mol CO2 vμ (n+1) mol H2O
Theo ®Ò : Sè mol CO2

lμ 5,6 : 22,4 = 0,25 mol
Sè mol H2O lμ 5,4 : 18 = 0,3 mol
Ta cã  n = 5
VËy CTPT lμ C5H12O
X cã 4 CTCT phï hîp lμ CH3

 

2. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lμ C7H8O2

, t ̧c dông ®-îc víi Na vμ víi

NaOH. BiÕt r»ng khi cho X t ̧c dông víi Na d-, sè mol H2

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 30 CÂU ANCOL-PHENOL đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG ANCOL-PHENOL THPT ĐỒNG ĐẬU

Bài tập oxi hóa ancol

Bài tập ancol tác dụng với kim loại kiềm

Bài tập ancol tách nước

Bài tập tổng hợp dẫn xuất halogen – ancol – phenol

BTTN tính toán dẫn xuất halogen – ancol – phenol

BTTN lý thuyết dẫn xuất halogen – ancol – phenol

Ancol

Dẫn xuất halogen

Bài tập tính toán phenol