UNIT 8 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

01/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 8 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nh
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 8 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề và bài tập để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. a. country b. lunar c. luck d. plum
2. a. special b. breath c. peach d. pleasure
3. a. sugar b. such c. spring d. similar
4. a. exchange b. children c. peach d. machine
5. a. shrine b. ripe c. agrarian d. polite
Exercise 2: Fill in each blank of the sentences with one word from the box.
preparations decorate celebrate excited popular
wrapped represent influence traditional exchange
1. How do people celebrate New Year in your country?
2. On the first days of Tet, people often visit relatives and friends to exchange New Year wishes.
3. Japanese usually decorate their houses with some small pine trees, which represent constancy
and longevity.
4. People believe that what they do on the first day of the year will influence their luck during the
whole year.
5. People usually make preparations for Tet severals weeks beforehand.
6. Tet is also the time for children to receive lucky money wrapped in red envelopes.
7. Besides the traditional flowers for Tet such as peach flowers and apricot flowers, the kumquat
trees are also popular throughout the country.
8. Children are always excited about the Tet holiday.
Exercise 3: Fill in each blank with an appropriate preposition.
1. Children usually are given ‘lucky money’ at Tet.
2. Banh Chung, which is made from sticky rice, is one of Tet’s special foods.
3. The New Year is celebrated at night on January 1.
4. There are usually a lot of party on New Year’s Eve.

UNIT 8 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết): LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất