UNIT 7 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

31/01/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 7 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 7 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 7 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the one word or phrase -a, b, c, or d-that best completes sentences.
1. Like many other baby birds, ducklings are blind _______ birth.
a. of b. at c. on d. from
2. Lack _______ food had stunted his growth.
a. of b. in c. for d. on
3. Nigeria has a population _______ nearly 100 million.
a. about b. in c. of d. with
4. The rapid growth of population led to an acute _______ of housing.
a. shortfall b. shortcut c. shortcoming d. shortage
5. The population of the world is growing at a dangerous _______.
a. amount b. rate c. figure d. way
6. One third of the world’s population _______ two thirds of the world’s resources.
a. drains b. absorbs c. consumes d. supports
7. Better health care and agriculture have led to rapid population _______.
a. grow b. growing c. grown d. growth
8. Pressure on natural resourses will _______ as we face a population explosion.
a. increase b. decrease c. decline d. raise
9. Her first novel has been _______ acclaimed as a masterpiece.
a. nation b. national c. international d. internationally
10. Our school has managed to collect a lot of books to _______ to the children in a village school.
a. publish b. distribute c. employ d. depart
Exercise 2: Choose the one word or phrase -a, b, c, or d- that best completes the sentences.
11. If the technology _______ available, we would be able to expand the business.
a. would become b. were become c. had become d. Became

UNIT 7 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất