UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

05/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the
others.
1. A. engrave B. pastime C. undertake D. spectator
2. A. popular B. music C.pursuit D. solitude
3. A. sport B. course C. outdoor D.world
4. A.leisure B. pursue C. simple D. necessary
5. A. agreed B. organised C.based D. listened
Exercise 2. Fill in each blank with one suitable word from the box.
recreation leisure spectacular stock market pursuits
spectators sophisticated memento solitude home-based
1. She has time now to follow her various artistic pursuits.
2. Many people indulge in home-based leisure pursuit such as watching television.
3. I play golf and football for recreation only.
4. She enjoyed a few moments of peace in the solitude of the garden.
5. Crowds of spectators were massed along the route of the parade.
6. I’m looking forward to more leisure time in my retirement.
7. He invested everything in the stock market.
8. Jane kept the coin as a memento of her trip.
9. We had a spectacular view of the coastline from the airplane.
10. Medical techniques are becoming more sophisticated all the time.
Exercise 3. Choose the word or phrase that can substitute for the underlined word.
11. His recreations include golf, football and shooting..
A. sports B. activities C. pastimes D. pleasures
12. Walking and swimming are the two most popular sporting activities undertaken by
men and women.
A. taken over B. taken in C. taken up D. taken out
13. I bought the ring as a memento of Greek.
A. souvenir B. relic C. heirloom D. remainder
14. In Britain, the most common leisure activities are home-based.
A. regular B. popular C. standard D. distinctive

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) :tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất