UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

03/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) thuộc Tiếng Anh - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

Exercise 1. Choose the word or phrase – a, b, c or d that best completes the sentence or
substitutes for the underlined word or phrase.
1. The amount of solar energy that reaches the earth depends ______ the atmosphere.
A. to B. in C. on D. with
2. The natural environment consists ______ all natural resources.
A. in B. of C. to D. on
3. Solar energy can be changed ______ electricity.
A. in B. to C. into D. for
4. Oil, coal and natural gas are ______ fuels made from decayed material from animal or
plants.
A. unleaded B. smokeless C. solid D. fossil
5. A nuclear reactor releases ______ which is dangerous to the environment.
A. radiation B. heat C. energy D. carbon
dioxide
6. We could make better ______ of our energy resources.
A. spend B. use C. need D. limit
7. The government has spent £1 million on an advertising ______ to encourage energy
conservation.
A. campaign B. promotion C. operation D. enterprise
8. All fossil fuels are ______ resources that cannot be replaced after use.

A. unlimited B. renewable C. available D. non-
renewable

9. Solar energy is not only plentiful and infinite but also clean and safe.
A. boundless B. unlimited C. uncountable D. inflexible
10. Many newer cars have a much lower fuel ______.
A. consuming B. consumer C. consumation D. consumption
Exercise 2. Choose the word or phrase – a, b, c or d that best completes the sentence.
11. Nellie Ross of Wyoming was the first woman ______ governor in the United States.
A. who elected B. to be elected C. was elected D. her election as
12. Pioneers, ______ in isolated areas of the United States, were almost totally self-sufficient.

UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 11 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất