Linking Words( Từ nối trong tiếng Anh)

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Linking Words( Từ nối trong tiếng Anh) thuộc Các Thì trong tiếng Anh (Tenses) - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLinking Words( Từ nối trong tiếng Anh) pdf

Trích trong tài liệu

đó. Trong trường hợp này nó đứng ngay sau động từ hoặc đứng ở
cuối câu sau giới từ for hoặc to.
Ví dụ:
He sent the letter to himself.
– Dùng để nhấn mạnh chủ ngữ tự thân làm lấy 1 việc gì. Trong trường hợp này nó đứng
đằng sau chủ ngữ hoặc cuối câu khỉ nói.
Ví dụ:
The students themselves decorated the room.
John bought this gift himself.
By + one-self = alone (một mình)
Ví dụ:
She lives in this village by herself.
(Cô ấy sống một mình ở ngôi làng này.)
III. TÍNH TỪ (ADJECTIVES)
1. Tính từ
– Tính từ là từ chỉ tính chất, mức độ, phạm vi,… của một người hoặc vật. Nó bổ nghĩa
cho danh từ, đại từ hoặc động từ liên kết (linking verb).Tính từ luôn đứng trước danh từ
được bổ nghĩa:
Ví dụ: That is my new red car.
– Tính từ không thay đổi theo ngôi và số của danh từ mà nó bổ nghĩa, trừ trường hợp của
“these” và “those”.
– Tính từ có thể kết hợp với “the” để tạo thành danh từ.
Ví dụ: The poor: người nghèo; the rich: người giàu
2. Phân loại tính từ
– Tính từ miêu tả (descriptive adjectives): là các tính từ chỉ màu sắc, kích cỡ, chất lượng
của một vật hay người.
Ví dụ: beautiful, interesting, colorful, red, new, important…
23
– Tính từ giới hạn (limiting adjectives): là tính từ chì số lượng, khoảng cách, tính chất sở
hữu,…
Ví dụ:
số thứ tự: first, second…
tính chất sở hữu: his, your, my…
tính từ chỉ định: this, that, these…
số lượng: much, few, many…
3. Tính từ tận cùng bằng -ing và -ed
Chúng thuộc loại tính từ miêu tả, nhưng chúng ta sẽ làm rõ sự khác biệt giữa hai loại này
trong phần này. Có nhiều cặp tính từ tận cùng bằng -ing và -ed, ví dụ: boring and bored,
interesting and interested…
• Tính từ kết thúc bằng đuôi -ing nói về tính chất/bản chất của sự vật, sự việc
Ví dụ:
The job is boring.
The film was disappointing. I expected it to be better.
• Tính từ tận cùng bằng đuôi -ed cho biết một người nào đó cảm thấy như thế nào về một
cái gì đó. (trạng thái, cảm xúc, thái độ của người nào đó)
Ví dụ:
Ai đó “surprised” (

Hiện tại Linking Words( Từ nối trong tiếng Anh) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất