Hệ sinh thái

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Hệ sinh thái thuộc Amino axit - lớp 12 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuHệ sinh thái pdf

Trích trong tài liệu

cã hiÖn t-îng khèng chÕ sinh häc lμm biÕn ®éng sè l-îng c ̧ thÓ cña hai quÇn thÓ * Khi chuyÓn tõ bËc dinh d-ìng thÊp ®Õn bËc dinh d-ìng cao bao giê còng cã sù mÊt n ̈ng l-îng. Khèng chÕ sinh häc lμ hiÖn t-îng sè l-îng c ̧ thÓ cña quÇn thÓ nμy t ̈ng dÉn ®Õn sù k×m h·m sè l-îng c ̧ thÓ cña quÇn thÓ kh ̧c. * ý nghÜa: HiÖn t-îng khèng chÕ sinh häc cã ý nghÜa gióp cho sè l-îng c ̧ thÓ cña quÇn thÓ dao ®éng trong mét thÕ c©n b»ng. Tõ ®ã toμn bé quÇn x· sinh vËt còng dao ®éng trong thÕ c©n b»ng t1o nan tr1ng th ̧i c©n b»ng cña quÇn x· vμ lμ c¬ së khoa häc cho biÖn ph ̧p ®Êu tranh sinh häc. C©u 5: Trong mét quÇn x· ruéng lóa gåm nhiÒu quÇn thÓ sinh vËt cïng sinh sèng. Trong ®ã: rong, t¶o lμ thøc ̈n cña c ̧c loμi c ̧ nhá, lóa lμ thøc ̈n ch©u chÊu vμ chuét. C ̧c loμi cua, Õch vμ c ̧ nhá ̈n mïn b· h÷u c¬. §Õn l-ît m×nh c ̧ nhá, ch©u chÊu, cua trë thμnh måi cña Õch. C ̧ ̈n thÞt cã kÝch th-íc lín, chóng sö dông cua, c ̧ nhá, ch©u chÊu vμ c¶ Õch n÷a lμm thøc ̈n cho m×nh. R3⁄4n lμ loμi -u thÕ nhÊt chóng ̈n cua, Õch, c ̧ ̈n thÞt vμ chuét.
a.VÏ s¬ ®å l-íi thøc ̈n cña quÇn x·. b. Cã mÊy lo1i l-íi thøc ̈n trong quÇn x· nμy? Cho vÝ dô minh häa? c. S3⁄4p xÕp c ̧c loμi sinh vËt trong c ̧c l-íi thøc ̈n tran theo bËc dinh d-ìng sao cho hîp lý
nhÊt.
d. C ̧c chuçi trong l-íi thøc ̈n tran rÊt ng3⁄4n. §iÒu ®ã cã ý nghÜa g×?
§ ̧p ̧n C©u 6: a. S¬ ®å l-íi thøc ̈n:
b. C ̧c lo1i chuçi thøc ̈n trong quÇn x·: Cã hai lo1i.
* Chuçi thøc ̈n b3⁄4t ®Çu b»ng c©y xanh. Cô thÓ: – Lóa → ch©u chÊu → Õch → r3⁄4n. – Lóa → chuét → r3⁄4n. – Rong → c ̧ nhá → c ̧ ̈n thÞt → r3⁄4n
* Chuçi thøc ̈n b3⁄4t ®Çu b»ng mïn b· h÷u c¬: Cô thÓ: – Mïn b· h÷u c¬ → cua → Õch → r3⁄4n – Mïn b· h÷u c¬ → c ̧ nhá → c ̧ ̈n thÞt → r3⁄4n c. – BËc dinh d-ìng cÊp I: Mïn b·, t¶o, rong, lóa – BËc dinh d-ìng cÊp II: Cua, c ̧ nhá, ch©u chÊu, chuét. d. C ̧c chuçi trong l-íi thøc ̈n tran rÊt ng3⁄4n. §iÒu ®ã rÊt cã ý nghÜa v×: + Sù tiau phÝ n ̈ng l-îng qua mçi bËc dinh d-ìng lμ rÊt lín + Sè n ̈ng l-îng ®-îc sö dông

Hiện tại Hệ sinh thái chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất