Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa)

31/03/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa) thuộc Tiếng Anh - lớp thu đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pr
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa)

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa) là đề thi thử được sưu tầm bởi Tailieupro, biên soạn bởi nhiều thầy cô và trường THPT trong cả nước. Đây là một trong những đề thi chất lượng nhất với nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia, giúp các em rèn luyện những kiến thức đã học và kĩ năng làm bài thi, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới.
Xem thêm tài liệu:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
question.
Question 1. Nobody can prevent us from good things.
A. doing B. do C. done D. did
Question 2. The of the moon for the Earth cause tides.
A. attract B. attractive C. attraction D. attracted
Question 3. We arrived on time the traffic was bad.
A. despite B. in spite of C. even D. although
Question 4. You must always remember your car locked.
A. keeping B. kept C. keep D. to keep
Question 5. Several toxic gases are very to our health.
A. harmful B. good C. useful D. careful
Question 6. If you less last night, you so bad today.
A. would have drunk – would not feel B. had drunk – would not have felt
C. drank – would not feel D. had drunk – would not feel
Question 7. By the end of next month, we our English course.
A. have completed B. completed
C. will have completed D. will be completed
Question 8. I like living here _ it’s near the shops.
A. but B. so C. and D. because
Question 9. Coal and oil are .

Đề thi thử THPTQG 2018 môn Anh trường THPT Yên Định 1 (Thanh Hóa) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất