Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

13/08/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 thuộc Bài tập sự điện li - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 là tài liệu dành cho các bạn học sinh lớp 11. Chuyên đề sự điện ly.
Tài liệu gồm trang, được biên soạn bởi giáo viên

Hãy xem thêm một số tài liệu hay khác:

Trích trong tài liệu:

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11

Câu 1. Sắp xếp khả năng dẫn điện giảm dần của các dung dịch có cùng nồng độ mol 0,1M sau: HNO3; Na2CO3;
K3PO4; Al2(SO4)3.
A. Al2(SO4)3> K3PO4 >HNO3>Na2CO3.
B. K3PO4 > Al2(SO4)3 >Na2CO3> HNO3.
C. Al2(SO4)3 > Na2CO3> K3PO4 >HNO3.
D. Al2(SO4)3> K3PO4 > Na2CO3>HNO3.
Câu 2. Nhận định nào sau đây đúng về chất điện li?
A. Chất điện li là chất tan trong nước phân li ra các ion.
B. Chất điện li là chất có khả năng dẫn điện.
C. Chất điện li là chất chứa các liên kết ion
D. Chất điện li là chất tan được trong nước tạo dung dịch dẫn điện
Câu 3. Dãy gồm các chất điện li là
A. CH3COOK, CH3COOH, Na2O, HCl.
B. CaCl2, HNO2, H2O, HCOOH.
C. NaClO, HNO3, NaOH, HCOOH.
D. Na2CO3, SO2, Ba(OH)2, H2SO4.
Câu 4. Trộn 200ml dung dịch HCl 0,1M với 300ml dung dịch H2SO4 0,15M thu được dung dịch X. Tính nồng
độ ion [H+] trong X
A. 0,11M B. 0,02M C. 0,22M D. 0,13M
Câu 5. Theo Arrhenius, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Một bazơ không nhất thiết phải có nhóm OH trong thành phần phân tử.
B. Một hợp chất trong thành phần phân tử có hiđro là axit.
C. Một hợp chất trong thành phần phân tử có nhóm OH là bazơ.
D. Một hợp chất có khả năng phân li ra cation H+ trong nước là axit.

Truy

Chuyên đề Dung dịch và sự điện li hóa 11 đã sẵn sàng để tải về, nếu bạn thấy hay, nhớ chia sẻ cho bạn bè của mình trên Facebook và ủng hộ Tài Liệu Pro nhé <3

 

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất