Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Cân bằng nội môi thuộc Chuyên đề 01 – Chuyển hóa vật chất và năng lượng - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn n
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuCân bằng nội môi pdf

Trích trong tài liệu

ế bào khí khổng mở ra, CO2 khuếch tán qua lá vào + Chất nhận CO2 đầu tiên là PEP và sản phẩm ổn định đầu tiên là AOA + AOA chuyển hóa thành AM vận chuyển vào các tế bào dự trữ – Ban ngày, khi tế bào khí khổng đóng lại: + AM bị phân hủy giải phóng CO2 cung cấp cho chu trình Canvin và axit piruvic tái sinh chất nhận ban đầu PEP – Chu trình CAM gần giống với chu trình C4, điểm khác biệt là về thời gian: cả 2 giai đoạn của chu trình C4 đều diễn ra ban ngày ; còn chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 được thực hiện vào ban đêm khi khí khổng mở và còn giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Canvin thực hiện vào ban ngày khi khí khổng đóng. IV. BÀI TẬP Câu 1. So sánh đặc điểm quang hợp ở 3 nhóm thực vật?
§Æc ®iÓm C3 C4 CAM 1.H×nh th ̧i gi¶i phẫu
Cã 1 lôc l1p ë TB m« giËu L ̧ b×nh thưêng
Cã 2 lôc l1p ë TB m« giËu vμ TB bã m1ch L ̧ b×nh thường
Cã 1 lôc l1p ë TB m« giËu L ̧ mäng nước
2.Cường ®é quang hîp
10 – 30mg CO2/dm2/h
30 – 60 mgCO2/dm2/h
10 – 15mg CO2/dm2/h 3. §iÓm bï CO2*
30 – 70 ppm 0 – 10ppm ThÊp nh C4
4. §iÓm bï ̧nh s ̧ng*
ThÊp: 1/3 ̧nh s ̧ng mÆt trêi toμn phÇn
Cao, khã x ̧c ®Þnh Cao, khã x ̧c ®Þnh
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 4
Cố định CO2 ở thực vật CAM

5. NhiÖt ®é thÝch hîp
20 – 300C 25 – 350C 30 – 400C
5. Nhu cÇu nưíc
Cao ThÊp, b»ng 1/2
thùc vËt C3
ThÊp
ThÊp
6. H« hÊp s ̧ng
Cã Kh«ng Kh«ng
7. N ̈ng suÊt sinh häc
Trung b×nh Cao gÊp ®«i C3 ThÊp

>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 5

Hiện tại Cân bằng nội môi chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất