Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo dạng chuyên đề (có đáp án)

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo dạng chuyên đề (có đáp án) thuộc Bài tập trắc nghiệm lý thuyết vật lý 12 hay và khó có đáp án - lớp 12 đã sẵn sàng
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo dạng chuyên đề (có đáp án) pdf

Trích trong tài liệu

ni bị phân rã sau 276 ngày trong 100 mg 21084 Po ?
A. 0, 215.1020 B. 2,15.1020 C. 0, 215.1020 D. 1,
Tuyensinh247 34
25.1020
Câu 35. Một nguồn phóng xạ có chu kì bán rã T và tại thời điểm ban đầu có 48N0 hạt nhân. Hỏi sau khoảng thời gian 3T, số hạt nhân còn lại là bao nhiêu?
A. 4N0 B. 6N0 C. 8N0 D. 16N0 Câu 36. Ban đầu (t = 0) có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X còn lại 20% hạt nhân chưa bị phân rã. Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân rã chỉ còn 5% so với số hạt nhân ban đầu. Chu
kì bán rã của chất phóng xạ đó là
A. 50 s. B. 25 s. C. 400 s. D. 200 s.
Câu 37. Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T. Ban đầu (t = 0), một mẫu chất phóng
xạ X có số hạt là N0. Sau khoảng thời gian t = 3T (kể từ t = 0), số hạt nhân X đã bị phân rã là
A. 0,25N0. B. 0,875N0. C. 0,75N0. D. 0,125N0 Câu 38. Phát biểu nào sao đây là sai khi nói về độ phóng xạ (hoạt độ phóng xạ)?
A. Độ phóng xạ là đại lượng đặc trưng cho tính phóng xạ mạnh hay yếu của một
lượng chất phóng xạ.
B. Đơn vị đo độ phóng xạ là becơren.
C. Với mỗi lượng chất phóng xạ xác định thì độ phóng xạ tỉ lệ với số nguyên tử
của lượng chất đó.
D. Độ phóng xạ của một lượng chất phóng xạ phụ thuộc nhiệt độ của lượng chất
đó. Câu 39. Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ= 5.10-8 s-1. Thời
gian để số hạt nhân chất phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.108 s. B. 5.107 s. C. 2.108 s. D. 2.107 s.
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM
01. A 02. D 03. A 04. C 05. B 06. C 07. A 08. B 09. C 10. A
11. D 12. D 13. B 14. B 15. B 16. C 17. D 18. A 19. B 20. D
Tuyensinh247 35
21. B 22. A 23. B 24. B 25. B 26. A 27. C 28. B 29. C 30. A
31. A 32. A 33. B 34. B 35. B 36. A 37. B 38. D 39. D
Tuyensinh247 36

Hiện tại Bài tập trắc nghiệm vật lý 12 theo dạng chuyên đề (có đáp án) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất