Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập tính toán phenol thuộc Phương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập tính toán phenol pdf

Trích trong tài liệu

BÀI TẬP ANCOL BỊ OXI HÓA
1. Ancol bị oxi hóa bới CuO, đun nóng
Phương pháp giải nhanh
+ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và nguyên tố ta có
nancol = nanđehit = nCuO = nCu = m CRgiam 16
= m sp – m ancolbd 16+ Sản phẩm gồm anđehit, nước, ancol dư cho tác dụng với Na dư thì
nancol bđ = 2nH 2
+ Sản phẩm cho tác dụng với dung dịch AgNO3 / NH3 dư thì
– Nếu nAg < 2nancol thì trong 2 ancol có 1 ancol bậc 1 và 1 ancol bậc cao - Nếu nAg = 2nancol thì trong 2 ancol cả 2 ancol đều là ancol bậc 1 khác CH3OH - Nếu nAg > 2nancol thì trong 2 ancol có 1 ancol là ancol bậc 1 (RCH2OH) khác CH3OH và 1 ancol là CH3OH
Ta có sơ đồ R – CH2OH – (O -→ ) R – CHO – -→ 2Ag
x mol 2x mol
CH3OH – (O -→ ) HCHO – -→ 4Ag
y mol 4y mol
Sau đó lập hệ phương trình giải x, y rồi tính khối lượng 2 ancol tìm được CTPT của ancol
Câu 1 : Oxi hoá ancol đơn chức X bằng CuO (đun nóng), sinh ra một sản phẩm hữu cơ Y duy nhất là xeton (tỉ khối của Y so với hiđro bằng 29). Công thức cấu tạo của X là
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1
A. CH3 – CHOH – CH3 B. CH3 – CH2 – CH2OH
C. CH3 – CH2 – CHOH – CH3 D. CH3 – CO – CH3
Lời giải
Vì oxi hoá ancol đơn chức X tạo xeton Y nên X là ancol đơn chức bậc 2
Ta có sơ đồ R – CHOH – R’ + CuO –→ to R – CO – R’ + Cu + H2O
MY = R + 28 + R’ = 29. 2 = 58 ⇒ R + R’ = 30 .Chỉ có R = 15, R’ = 15 là thoả mãn
Nên xeton Y là CH3 – CO – CH3 . Vậy CTCT của ancol X là CH3 – CHOH – CH3
Chọn đáp án A
Câu 2 : Cho m gam một ancol no, đơn chức X qua bình CuO dư đun nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là
A. 0,92 g B. 0,32 g C. 0,64 g D. 0,46 g
Lời giải
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và nguyên tố ta có
nancol = nanđehit = m CRgiam 16
= ,0 1632 = 0,02 mol
Ta có sơ đồ R – CH2OH + CuO –→ to R – CHO + Cu + H2O
0,02 mol 0,02 mol 0,02 mol
Ta có M = ,0
02 .( R +

Hiện tại Bài tập tính toán phenol chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất