Bài tập phản ứng trao đổi ion

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập phản ứng trao đổi ion thuộc Bài tập sự điện li - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu Pro nữa bạn nhé
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập phản ứng trao đổi ion pdf

Trích trong tài liệu

H2COOH > CH2ClCH2CH2COOH > CH3CH2CH2COOH
– Với một cặp axit/bazơ liên hợp: tính axit càng mạnh thì bazơ liên hợp của nó càng yếu và ngược lại.
– Với một phản ứng: axit mạnh đẩy được axit yếu khỏi dung dịch muối (trường hợp trừ một số đặc biệt).
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2
b. So sánh định lượng
– Với axit HX trong nước có cân bằng:
HX ↔ H+ + X- ta có hằng số phân ly axit: KA
– KA chỉ phụ thuộc nhiệt độ, bản chất của axit. Giá trị của KA càng lớn tính axit của axit càng mạnh.
II. BAZƠ
1. Định nghĩa
– Định nghĩa:
+ Thuyết điện li: Bazơ là chất khi tan trong nước phân li ra ion OH-.
+ Thuyết Bronsted: Bazơ là những chất có khả năng nhận proton (nhận H+).
– Bazơ gồm:
+ Oxit và hiđroxit của kim loại (trừ các oxit và hiđroxit lưỡng tính: Al2O3, Al(OH)3, ZnO, Zn(OH)2…).
+ Các anion gốc axit không mạnh không còn H có thể tách thành ion H+ (CO32-, CH3COO-, S2-, SO32-, C6H5O-…).
+ NH3 và các amin: C6H5NH2, CH3NH2…
2. So sánh tính bazơ của các bazơ
a. So sánh định tính
– Nguyên tắc chung: khả năng nhận H+ càng lớn thì tính bazơ càng mạnh.
– Với oxit, hiđroxit của các kim loại trong cùng một chu kì: tính bazơ giảm dần từ trái sang phải.
NaOH > Mg(OH)2 > Al(OH)3 và Na2O > MgO > Al2O3
– Với các nguyên tố thuộc cùng một nhóm A: tính bazơ của oxit, hidroxit tăng dần từ trên xuống dưới.
LiOH < NaOH < KOH < RbOH Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn - Anh tốt nhất! 3 - Với amin và amoniac: Gốc R đẩy e làm tăng tính bazơ ngược lại gốc R hút e làm giảm tính bazơ. (C6H5)3N < (C6H5)2NH < C6H5NH2 < NH3 < CH3NH2 < (CH3)2NH - Trong một phản ứng bazơ mạnh đẩy bazơ yếu khỏi muối. - Axit càng mạnh thì bazơ liên hợp càng yếu và ngược lại. b. So sánh định lượng - Với bazơ B trong nước có phương trình phân ly là: B + H2O ↔ HB + OH- ta có hằng số phân ly bazơ KB. - KB chỉ phụ thuộc bản chất bazơ và nhiệt độ. Giá trị KB càng lớn t Hiện tại Bài tập phản ứng trao đổi ion chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất