Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập oxi hóa ancol thuộc Phương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệ
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập oxi hóa ancol pdf

Trích trong tài liệu

ể học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 5
áp dụng định luật bảo toàn khối lượng và nguyên tố ta có
nancol = m sp – 16m ancolbd = 2,6 16
– 6,4 = 0,1 mol và Mancol = 6,4 1,0= 46
suy ra ancol đó là C2H5OH
Ta có sơ đồ C2H5OH – (O -→ ) CH3CHO – -→ 2Ag
0,1 mol 0,2 mol
Khối lượng Ag thu được là : m = 0,2 . 108 = 21,6 gam. Chọn đáp án C
2. Ancol bị oxi hoá bởi oxi trong dung dịch Mn2+
Phương pháp giải nhanh
+ Phương trình phản ứng
R – CH2OH + 1/2 O2 –
— Mn +2 → R – CHO + H2O
R – CH2OH + O2 –
Mn — +2 → R – COOH + H2O
+ Sản phẩm gồm axit, anđehit, nước, ancol dư tác dụng hết với Na thì
naxit = 2nH 2 – nancol bđ
+ áp dụng định luật bảo toàn khối lượng có moxi = msp – mancol bđ
+ noxi = 1 2nanđehit + naxit
+ nancol pư = nanđehit + naxit
Câu 1 : Oxi hoá m gam etanol thu được hỗn hợp X gồm axetanđehit, axit axetic, nước và etanol dư. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 0,56 lít CO2 (đktc). Khối lượng etanol đã bị oxi hoá tạo ra axit là
A. 5,75 g B. 4,60 g C. 2,30 g D. 1,15 g
Lời giải
Phương trình phản ứng
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 6
C2H5OH + O2 -→ – CH3COOH + H2O
0,025 mol 0,025 mol
CH3COOH + NaHCO3 -→ – CH3COONa + H2O + CO2
0,025 mol 0,025 mol
Khối lượng etanol bị oxi hoá thành axit là : 0,025 . 46 = 1,15 gam. Chọn đáp án D
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 7

Hiện tại Bài tập oxi hóa ancol chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất