Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập đốt cháy ancol thuộc Phương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Li
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập đốt cháy ancol pdf

Trích trong tài liệu

29 ) + ,0 02 . 18 ,0
02 +
,0 02 = 15,5 . 2 = 31
Suy ra R = 15 nên ancol X là CH3OH
Vậy khối lượng ancol X là : m = 0,02 . 32 = 0,64 gam. Chọn đáp án C
Câu 3 : Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với CuO dư đun nóng, thu được một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối so với hiđro là 13,75). Cho toàn bộ Y phản ứng với một
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 2
lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3 đun nóng, sinh ra 64,8 gam Ag. Giá trị của m là
A. 7,8 g B. 8,8 g C. 7,4 g D. 9,2 g
Lời giải

Ta có sơ đồ R – CH2OH + CuO –→ to R
– CHO + Cu + H2O

Hỗn hợp hơi Y gồm các anđehit và H2O với số mol bằng nhau nên

M Y = R + 29+ 2
18 = 13,75 . 2 ⇒ R = 8. Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp nên 2
ancol là CH3OH và C2H5OH. Vì R = 8 = 15+ 2
1 nên 2 ancol có số mol bằng nhau
và bằng x mol

Ta có sơ đồ CH3 – CH2OH – (O -→ ) CH3 – CHO – -→ 2Ag
x mol 2x mol
CH3OH – (O -→ ) HCHO – -→ 4Ag
x mol 4x mol
– -→ nAg = 6x = 64 1088, = 0,6 ⇒ x = 0,1 mol. Vậy m = 0,1 . 46 + 0,1 . 32 = 7,8 gam
Chọn đáp án A
Câu 4 : Oxi hoá 0,1 mol ancol etylic thu được m gam hỗn hợp Y gồm axetanddehit, nước và ancol etylic dư. Cho Na dư vào m gam hỗn hợp Y sinh ra V lít hiđro (đktc). Phát biểu đúng là
A. V = 2,24 lít
B. V = 1,12 lít
C. Hiệu suất phản ứng oxi hoá ancol là 100%
D. Số mol Na phản ứng là 0,2 mol
Lời giải
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 3
Ta có nancol bđ = 2nH 2 -→ – nH 2 = 21,0 = 0,05 mol
Vậy V = 0,05 . 22,4 = 1,12 lít . Chọn đáp án B
Câu 5 : Oxi hoá hết 0,2 mol ancol A, B liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng bằng CuO đun nóng được hỗn hợp X gồm 2 anđehit. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 54 gam Ag. Vậy A, B là
A. CH3OH và C2H5OH B. C2H5OH và C3H7OH
C. C2H4(OH)2 và C3H7OH D. C2H5OH và C3H5(OH)3
Lời giải
Vì nAg = 0,5 mol > 2nanco

Hiện tại Bài tập đốt cháy ancol chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất