Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập điều chế ancol thuộc Phương pháp giải bài tập dẫn xuất halogen – ancol – phenol - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Li
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập điều chế ancol pdf

Trích trong tài liệu

l nên 2 ancol A, B là CH3OH và C2H5OH
Chọn đáp án A
Câu 6 : Hỗn hợp X gồm ancol metylic và một ancol no, đơn chức A mạch hở. Cho 2,76 gam X tác dụng hết với Na dư thu được 0,672 lít hiđro (đktc), mặt khác oxi hoá hoàn toàn 2,76 gam X bằng CuO dư nung nóng thu được hỗn hợp anđehit. Cho toàn bộ lượng anđehit này tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 19,44 gam Ag. Công thức cấu tạo của A là
A. C2H5OH B. CH3CH2CH2OH
C. (CH3)2CHOH D. CH3CH2CH2CH2OH
Lời giải
Ta có nancol X = 2nH 2 = 2 . 0,03 = 0,06 mol
Ta có sơ đồ R – CH2OH -→ – ) (O R – CHO -→ – 2Ag
x mol 2x mol
CH3OH -→ – ) (O HCHO -→ – 4Ag
y mol 4y mol
Có nAg = 2x + 4y = 0,18 (1)và nancol X = x + y = 0,06 (2)
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 4
Từ (1) và (2) suy ra x = y = 0,03 mol. Mặt khácmancol X = 0,03 . 32 + 0,03 . (R + 31) = 2,76 -→ – R = 29. Vậy ancol A là CH3CH2CH2OH. Chọn đáp án B
Câu 7 : Oxi hoá 1,2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO, H2O và CH3OH dư). Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 được 12,96 gam Ag. Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là
A. 76,6% B. 80,0% C. 65,5% D. 70,4%
Lời giải
Ta có sơ đồ CH3OH -→ – ) (O HCHO -→ – 4Ag
0,03 mol 0,03mol 0,12 mol
Khối lượng CH3OH phản ứng là : 0,03 . 32 = 0,96 gam
Hiệu suất phản ứng oxi hoá là : % 100 . 2,196 ,0 = 80,0%. Chọn đáp án B
Câu 8 : Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng, thu được chất hữu cơ X. Tên gọi của X là
A. propanal B. metyl vinyl xeton
C. metyl phenyl xeton D. đimetyl xeton
Lời giải
Chọn đáp án D
Câu 9 : Cho 4,6 gam một ancol no, đơn chức phản ứng với CuO nung nóng thu được 6,2 gam hỗn hợp X gồm anđehit, nước và ancol dư. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng thu được m gam Ag. Giá trị của m là
A. 10,8 g B. 43,2 g C. 21,6 g D. 16,2 g
Lời giải
Truy cập vào: http:/// đ

Hiện tại Bài tập điều chế ancol chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất