Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd)

18/02/2020Tác giả: Tài Liệu Pro
Bạn chưa đăng nhập - Không thể thi online đề này!!!

Thông tim thêm về tài liệu

File Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd) thuộc Bài tập sự điện li - lớp 11 đã sẵn sàng để tại. Và nhiều tài liệu khác tại Tài Liệu
Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuBài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd) pdf

Trích trong tài liệu

PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LI
1. Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion
– Phản ứng tạo thành chất kết tủa:
Thí dụ, phương trình phân tử: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl Phương trình ion đầy đủ: 2Na+ + SO 2- + Ba2+
2- + 2Cl-
2 → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl- Phương trình ion rút gọn: SO4
– Phản ứng tạo thành chất điện li yếu:
+ Phản ứng tạo thành nước:
4
3
+ Ba → BaSO4↓
Thí dụ: NaOH + HCl → NaCl + H2O Phương trình ion rút gọn: OH- + H+ → H2O + Phản ứng tạo thành axit yếu:
Thí dụ: HCl + CH3COONa → NaCl + CH3COOH Phương trình ion rút gọn: H+ + CH3COO- → CH3COOH – Phản ứng tạo thành chất khí:
Thí dụ: Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + CO2↑ Phương trình ion rút gọn: CO 2- +2H+ → H2O + CO2↑ Kết luận: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi có ít nhất một trong các điều kiện: tạo thành chất kết tủa, chất khí, hoặc chất điện li yếu.
2. Phản ứng thuỷ phân của muối
– Khái niệm về sự thuỷ phân của muối: phản ứng trao đổi ion giữa muối hoà tan và nước là phản ứng thuỷ phân của muối.
– Phản ứng thuỷ phân của nước: nước nguyên chất có pH = 7, đại đa số phản ứng thuỷ phân làm thay đổi pH của nước.
+ Muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ mạnh và gốc axit yếu, khi tan trong nước gốc axit yếu bị thuỷ phân, môi trường của dung dịch là kiềm (pH >7). Thí dụ CH3COONa, K2S, Na2CO3.
Thí dụ, dung dịch CH3COONa có pH > 7 được giải thích như sau:
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1
CH3COONa → CH3COO- + Na+ CH3COO- + H2O : CH3COOH + OH- Các anion OH- được giải phóng sau phản ứng thủy phân, nên môi trường có pH > 7
+ Muối trung hoà tạo bởi cation của bazơ yếu và gốc axit mạnh, khi tan trong nước, cation của bazơ yếu bị thuỷ phân làm cho dung dịch có tính axit (pH <7). Thí dụ NH4Cl, FeCl3, ZnBr2. Thí dụ, dung dịch NH4Cl có pH < 7 được giải thích như sau: NH4Cl → NH 4 + + Cl- NH4+ + H2O : NH3 + H3O+ Các cation H+ được giải phóng sau phản ứng thủy phâ Hiện tại Bài tập chất điện li (tính độ điện li nồng độ ion và pH dd) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn

Đề thi Online Miễn Phí HOT nhất