Đề thi thử Vật Lý 2020 DVH Moon số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 DVH Moon số 16 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật Lý 2020 DVH Moon số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật Lý 2020 DVH Moon số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


trường dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng.

B. sóng trong đó các phần tử của một trường dao động theo phương trùng với phương truyền sóng.
C. sóng truyền theo phương ngang
D. sóng truyền trên mặt chất lỏng.
Câu 11: Một vật khối lượng m dao động điều hòa với biên đô A và tần số góc ω. Cơ năng của vật bằng:

A. 1 m2A2
2

B. 1 m2A22 2

C. 1 mA22
2

D. 1 m2A2 2

Câu 12: Khi một chất điểm dao động điều hòa trên quỹ đạo thẳng, vec tơ gia tốc luôn
A. cùng chiều vec tơ vận tốc B. hướng về vị trí cân bằng
C. hướng về biên dương D. ngược chiều với vec tơ vận tốc
Câu 13: Một con lắc lò xo độ cứng 50N/m dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật ở vị trí
có li độ 4cm thì lực kéo về tác dụng lên vật có giá trị là
A. 200N B. -200N C. 2N D. -2N
Câu 14: Đặc trưng nào sau đây không là đặc trưng sinh lí của âm ?
A. độ cao B. tần số C. âm sắc D. độ to
Câu 15: Cho dòng điện không đổi cường độ 3A chạy qua một ống dây dài 20cm, gồm 400 vòng dây. Cảm
ứng từ tạo ra trong lòng ống dây có độ lớn xấp xỉ bằng
A. 3,77.10-3T B. 30,16.19-3T C. 7,54.10-3T D. 2,4.10-3T
Câu 16: Một vật dao động điều hòa với tần số dóc 2 rad dọc theo trục Ox. Khi vật có li độ 2cm thì gia tốc của vật có giá trị là
A. 8cm/s2 B. -8cm/s2 C. -4 cm/s2 D. 4 cm/s2
Câu 17: Sóng cơ có bước sóng 5cm truyền đi với tốc độ 40cm/s. Sóng có tần số bằng
A. 20Hz B. 200Hz C. 8Hz D. 12Hz
Câu 18: đặt điện áp u = 80cos(ωt + π/3) (V) vào hai đầu đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = 4cos(ωt
– π/3) (A). Độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trong mạch bằng
A. π/4 rad B. π/2 rad C. 2π/3 rad D. π/3 rad
Câu 19: Biểu thức cường độ dòng điện là i = 4cos(100πt + π/4) A. Tại thời điểm t = 0,04s cường độ dòng
điện có giá trị là:
A. 2A B. 4A C. 2 2A
Câu 20: Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động cùng phương, có phương trình lần lượt là x1 =
5cos(4πt – π

Hiện tại Đề thi thử Vật Lý 2020 DVH Moon số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >