Đề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực đại giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng
A. kλ với k = 0; ±1;±2;…±1;±2;… B. (2k+1)λ với k = 0; ±1;±2;…±1;±2;…
C. (k+0,5)λ với k = 0; ±1;−2;…±1;−2;… D. 2kλ với k = 0; ±1;±2;…±1;±2;…

Câu 8: Có 3 loại đoạn mạch: chỉ có điện trở thuần, chỉ có tụ điện, chỉ có cuộn dây thuần cảm. Đoạn mạch nào tiêu thụ công suất khi có dòng điện xoay chiều chạy qua?
A. chỉ có tụ điện và chỉ có cuộn dây thuần cảm B. chỉ có tụ điện
C. chỉ có cuộn dây thuần cảm D. chỉ có điện trở thuần.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây về công của lực điện trường là không đúng?
A. khi điện tich chuyển động trên đường thẳng vuông góc với đường sức điện thfi công của lực điện trường bằng 0
B. Công của lực điện trường phụ thuộc vào hình dạng quỹ đạo chuyển động
C. Công của lực điện trường phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối của quĩ đạo chuyển động
D. Công của lực điện trường trên đường con kín bằng 0
Câu 10: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = – 10cos(20πt) cm. Dao động của chất
điểm có pha ban đầu là
A. π/2 rad B. -π/2 rad C. πrad D. 0 rad
Câu 11: Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ. Hệ thức
đúng là
A. v = 2πfλ B. v = f/λ C. v = λf D. v = λ/f
Câu 12: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi
A. chu kỳ của lực cưỡng bức lớn hơn chu kỳ dao động riêng của hệ dao động
B. chu kỳ của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kỳ dao động riêng của hệ dao động
C. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động
D. tần số của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số dao động riêng của hệ dao động
Câu 13: Chọn ý sai? Hộp đàn có tác dụng
A. làm cho âm phát ra cao hơn B. làm cho âm phát ra to hơn
C. như hộp cộng hưởng âm D. làm cho âm phát ra có âm sắc riêng
Câu 14: Điều kiện để có

Hiện tại Đề thi thử Vật Lý 2020 Đề khởi động – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >