Đề thi thử Vật Lý 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Đề thi thử Vật Lý 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật Lý 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật Lý 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


D. Z 

Câu 7. Đơn vị đo của mức cường độ âm là
A. Ben (B). B. Oát trên mét (W/m).
C. Jun trên mét vuông (J/m2). D. Oát trên mét vuông (W/m2).
Câu 8. Tốc độ cực đại của dao động điều hoà có biên độ A và tần số góc ω là
A. ωA2. B. ω2A C. (ωA)2. D. ωA
Câu 9. Các đặc trưng sinh lý của âm gồm
A. độ to, độ cao và cường độ âm. B. độ to, âm sắc và mức cường độ âm.
C. độ cao, âm sắc và mức cường độ âm. D. độ cao, độ to và âm sắc.
Câu 10. Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây với vận tốc v và bước sóng λ. Hệ thức đúng là

A. v  f

B. v  f

C. v  2f D. v  
f

Câu 11. Khi dòng điện chạy qua đoạn mạch ngoài nối giữa hai cực của nguồn thì các hạt mang điện chuyển động có hướng dưới tác dụng của
A. lực lạ. B. lực điện trường. C. lực Cu−lông. D. lực hấp dẫn.
Câu 12. Hạt tải điện trong chất điện phân là
A. êlectron, ion dương và ion âm. B. êlectron tự do.
C. ion dương. D. ion dương và ion âm.
Câu 13. Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trong mạch có dạng i =
I0cos(ωt + π/2). Biết U0, I0, ω là các hằng số dương. Mạch điện này có thể
A. chỉ chứa tụ điện.
B. chỉ chứa điện trở thuần.
C. chứa tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có ZL >ZC.
D. chỉ chứa cuộn cảm thuần.
Câu 14. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox. Vận tốc của vật
A. biến thiên điều hoà theo thời gian. B. là hàm bậc hai của thời gian.
C. luôn có giá trị không đổi. D. luôn có giá trị dương.
Câu 15. Cho mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, tổng trở của cả mạch là Z, cường độ dòng điện chạy trong mạch là i = I0cosωt và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U0cos(ωt + φ). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. P  I2Z

B. P  U0I0 cos  C. P  RI2

D. P  U I cos 

0 2 0

Hiện tại Đề thi thử Vật Lý 2020 CCBOOK Số 16 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >