Đề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải

Đề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải pdf

Download ngay


. 1 A.
Câu 24. Con lắc lò xogồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m, dao động điều hòa với biên độ A = 4cm. Thế năng của vật tại vị trí mà vận tốc của nó bằng nửa vận tốc cực đại là
A. 400 J. B. 0,06 J. C. 200 J. D. 0,02 J.
Câu 25. Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acos(ωt) . Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực tiểu sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng
A. một số lẻ lần nửa bước sóng. B. một số nguyên lần bước sóng.
C. một số nguyên lần nửa bước sóng. D. một số lẻ lần bước sóng.
Câu 26. Độ cao của âm là đặc trưng sinh lý gắn liền với
A. năng lượng của âm. B. biên độ dao động của âm.
C. chu kỳ dao động của âm. D. tốc độ truyền sóng âm.
Câu 27. Trong hộp kín có chứa 2 trong 3 phần tử R, L, C mắc nối tiếp. Biết rằng hiệu điện thế giữa hai đầu
A. R, L với ZL < R . B. R, L với ZL > R .
C. R, C với ZC < R. D. R, C với ZC > R .
Câu 28. Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần giảm đi 2 lần thì cảm kháng của cuộn cảm sẽ
A. giảm đi 4 lần. B. giảm đi 2 lần.

C. tăng lên 4 lần. D. tăng lên 2 lần.
Câu 29. Vật có khối lượng m gắn vào lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa với tần số góc là

A.  2 B.  C.  D. 

Câu 30. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  5 cos10t   cm , t tính bằng giây. Tần số
 3 
 
dao động của vật là
A. 10 Hz. B. 5 Hz. C. 10π Hz. D. 5π Hz.
Câu 31. Cho đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R =

80 Ω, cuộn dây không thuần cảm có điện trở r = 20 Ω và tụ điện C mắc nối tiếp. Gọi M là điểm nối giữa điện trở R với cuộn dây, N là điểm nối giữa cuộn dây và tụ điện. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi U thì điện áp tức thời giữa hai điểm A, N (kí hiệu uAN ) và điện áp tức thời giữa hai điểm M, B (kí hiệu

Hiện tại Đề thi thử Vật lí 2020 GV Đặng Thành Nam Hocmai Số 11 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >