Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15 pdf

Download ngay


30Ω B. 90Ω C. 10Ω D. 50Ω
Câu 40: Hai nguồn sóng cơ kết hợp S1, S2 ở trên mặt nước cách nhau 20 cm dao động cùng pha, cùng biên độ, theo phương vuông góc với mặt nước, có bước sóng 3 cm. M là điểm trên mặt nước có sóng truyền đến cách S1, S2 lần lượt 16 cm, 25 cm. Xét điểm S’2 trên đường thẳng S1S2 cách S1, S2 lần lượt là 30 cm, 10 cm. Trong khoảng S2S’2 số điểm có thể đặt nguồn S2 để điểm M dao động với biên độ cực đại là
A. 3 điểm B. 2 điểm C. 0 điểm D. 4 điểm

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐI ỂM S Ố GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 6
CHUYÊN H Ạ LONG LẦN 1

Cho biết: Gia tốc trọng trường g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1. Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số, có li độ dao động lần
lượt là x1 = A1cosωt và x2 = A2cos(ωt + π). Biên độ dao động của vật là

A. A1 +A2. B.

Câu 2. Đơn vị của điện dung là

C. A1  A2
2

D. |A1 − A2|

A. Cu−lông. B. Vôn trên mét. C. Vôn. D. Fara.
Câu 3. Mắc ampe kế nhiệt xoay chiều nối tiếp với một đoạn mạch thì thấy ampe kế chỉ 1 A. Cường độ dòng điện cực đại của đoạn mạch này là

A. 2 A. B. 2

A. C.

A. D. 1 A.

Câu 4. Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều là dựa trên
A. hiện tượng cảm ứng điện từ. B. hiện tượng tự cảm.
C. từ trường quay. D. hiện tượng quang điện.
Câu 5. Một nguồn điện có suất điện động là E, công của lực lạ trong nguồn điện là A, điện tích dương dịch chuyển bên trong nguồn là q. Mối liên hệ giữa chúng là
A. E = q.A. B. A = q.E. C. A = q2.E. D. q = A.E.
Câu 6. Trong mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp. ZL, ZC lần lượt là cảm kháng và dung kháng
thì tổng trở Z xác định theo công thức

A.

C. Z 

B. Z 

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >