Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15 pdf

Download ngay


g = 10m/s2; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10−19 C; tốc độ ánh sáng trong chân không e = 3.108 m/s; số Avôgadrô NA = 6,022.1023 mol−1; 1 u = 931,5 MeV/c2.
Câu 1: Trong sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút liên tiếp bằng
A. bước sóng B. một phần tư bước sóng
C. nửa bước sóng D. hai lần bước sóng
Câu 2: Âm có tần số 10Hz là
A. hạ âm B. âm nghe được C. siêu âm D. tạp âm
Câu 3: Cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp của một máy biến áp lí tưởng có số vòng dây lần lượt là N1 và N2. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là U2. Hệ thức đúng là:

A. U2  N1

B. U2  C.

U1  N2

D. U1 

U1 N2 U1 U2 N1 U2
Câu 4: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(4πt – π/6) cm. Biên độ dao động bằng
A. 5cm B. 4π cm C. – π/6 cm D. 4cm
Câu 5: Khi tia sáng truyền từ môi trường trong suốt có chiết suất n1 sang môi trường trong suốt có chiết suất n2 (n2 < n1), góc tới giới hạn igh trong điều kiện phản xạ toàn phần được tính theo biểu thức nào sau đây? A. sinigh = n2/n1 B. tanigh = n2/n1 C. cosigh = n2/n1 D. cotigh = n2/n1 Câu 6: Đường sức điện của điện trường đều là những A. đường elip có cùng tiêu điểm B. đường thẳng song song cách đều nhau C. đường tròn đồng tâm D. đường cong có hình dạng bất kỳ Câu 7: Cường độ dòng điện i = 4cos100πt (A) có giá trị cực đại là: A. 2 2A B. 4 2A C. 2A D. 4A Câu 8: Trong mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, điện áp tức thời A. ngược pha so với dòng điện B. trễ pha π/2 so với cường độ dòng điện C. cùng pha so với cường độ dòng điện D. sớm pha π/2 so với cường độ dòng điện Câu 9: Công thức tính tổng trở đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm có cảm kháng ZL và tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp là: A. Z  C. Z  B. Z  D. Z  R  ZL  ZC Câu 10: Sóng ngang là A. sóng trong đó các phần tử của môi Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật Lý DVH Moon số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >