Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


00 2V . Từ thông cực đại qua mỗi vòng của phần ứng là 5/π mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là:
A. 200 vòng B. 400 vòng C. 141 vòng D. 282 vòng
Câu 14: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Đại lượng (ωt + φ) được gọi là:
A. biên độ dao động B. tần số dao động C. chu kỳ dao động D. pha dao động
Câu 15: Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình dao động điều hòa?
A. x  2sin  22t    B. x  3t sin 100t   
 6   3 

 
C. x  5 cos t  t

 
D. 3sin 5t  3cos 5t

Câu 16: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới 450 thì góc
khúc xạ bằng 300. Chiết suất tuyệt đối của khối chất trong suốt là :
A. 1,73 B. 1,41 C. 2,12 D. 1,23
Câu 17: Một khung dây hình chữ nhật kích thước 3cm x 4cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-4T, vec tơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây một góc 300. Từ thông qua khung dây hình chữ nhật đó có giá trị là :
A. 2.10-7 Wb B. 3.10-7 Wb C. 5.10-7 Wb D. 4.10-7 Wb
Câu 18: Từ trường không tồn tại xung quanh:
A. dòng điện không đổi B. nam châm chữ U
C. hạt mang điện chuyển động D. hạt mang điện đứng yên.
Câu 19: Cho mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu mạch thì trong mạch có cộng hưởng điện. Hệ thức đúng giữa R, L, C và ω là

A. 2LCω2 = 1 B. LCR2ω = 1 C. LCRω2 = 1 D. LCω2 = 1
Câu 20: Một thanh thẳng cắm nghiêng so với mặt nước, ta nhìn thấy thanh như bị gãy khúc tại mặt phân
cách hai môi trường. Nguyên nhân của sự gãy khúc đó là do hiện tượng:
A. phản xạ B. nhiễu xạ C. khúc xạ D. tán sắc
Câu 21: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Tuấn Anh CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >