Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 10 đáp án chi tiết

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ao động trùng với phương truyền sóng.
B. Sóng dọc có phương dao động vuông góc với phương truyền sóng.
C. Sóng cơ học truyền được trong chân không.
D. Sóng trên mặt nước là sóng ngang.
Câu 16. Biên độ dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào
A. lực cản môi trường tác dụng vào vật. B. biên độ ngoại lực tuần hoàn.
C. tần số ngoại lực tuần hoàn. D. pha ban đầu của ngoại lực tác dụng vào vật.
Câu 17. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x  4 cos t   cm , t tính bằng giây. Thời điểm
 3 
 
đầu tiên kể từ lúc bắt đầu dao động, vật có vận tốc bằng 0 là

A. t  5 s
3

B. t  2 s
3

C. t  1 s
3

D. t  1 s
6

Câu 18. Mạch điện xoay chiều gồm

R  10; L  0, 2 H

và C 

103

F mắc nối tiếp, cho dòng điện xoay

chiều có tần số 50 Hz chạy qua mạch. Tổng trở của đoạn mạch là
A. 10 Ω. B. 20 Ω. C. 100

Ω. D. 10 Ω.

Câu 19. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị
A. cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha 0,5π .
B. bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần.
C. cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha.
D. cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha.
Câu 20. Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos (2πt) cm, biên độ dao động của vật là
A. 5 cm. B. 5 mm. C. 10πcm. D. 10 cm.
Câu 21. Tại điểm phản xạ thì sóng phản xạ
A. cùng pha với sóng tới nếu vật cản cố định. B. ngược pha sóng tới nếu vật cản cố định.
C. ngược pha sóng tới nếu vật cản tự do. D. luôn ngược pha sóng tới.
Câu 22. Hai nguồn sóng kết hợp là hai nguồn dao động cùng phương có
A. cùng tần số.
B. cùng pha ban đầu.
C. cùng tần số và có hiệu số pha không đổi theo thời gian.
D. cùng biên độ.

Câu 23. Cường độ dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i 
kế nối tiếp với đoạn mạch. Số chỉ của ampe kế là

2 cos100t A. Mắc một ampe

A. A B. 2 A C. 2 A D

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Vật lí Thầy Hà Hocmai Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >