Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Đầu trang

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết

Cuối trang

A. 6 và -12 B. 6 và -13 C. 5 và -13 D. 6 và -31
Câu 29: Gía trị của để phương trình có 4 nghiệm thực phân biệt là:
A. B. C. D.
Câu 30: Tổng các nghiệm của phương trình bằng
A. 6 B. 7 C. 13 D. 5
Câu 31: Trong các mệnh đều sau, mệnh đề nào sai?
A. Một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đã cho) cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với nhau.
Câu 32: Cho hình chóp có đáy là hình vuông cạnh a và . Biết . Tính góc giữa và
A. B. C. D.
Câu 33: Phương trình có một nghiệm dạng với , là các số nguyên dương thuộc khoảng . Khi đó bằng
A. 6 B.14 C.9 D. 7
Câu 34: Các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là
A. B. C. D.
Câu 35: Tập nghiệm của phương trình là
A. B. C. D.
Câu 36: Hàm số có đạo hàm . Số cực trị của hàm số là
A.0 B. 1 C.2 D. 3
Câu 37: Số hạng không chứa x trong khai triển là số hạng thứ
A. 3 B. 6 C. 4 D. 5
Câu 38: Cho x, y là những số thực thỏa mãn . Gọi và lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của . Giá trị của là
A. B. C. D.
Câu 39: Cho biểu thức với khác 0. Giá trị nhỏ nhất của bằng
A. -2 B. 0 C. -1 D. 1
Câu 40: Cho khai triển và các hệ số thỏa mãn . Hệ số lớn nhất là
A. 126720 B. 1293600 C. 729 D. 924
Câu 41: Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số đồng biến trên khoảng ?
A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
Câu 42: Hàm số đồng biến trên khoảng khi
A. B. C. D.
Câu 43: Cho hàm số .Tính

A. B. 2017 C. D.

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn toán GV DVH Moon Số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >