Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15 pdf

Download ngay

o quan. D. Tế bào bị mất màng sinh chất.
Câu 22: Phân tích vật chất di truyền của 4 chủng vi sinh vật gây bệnh thì thu được kết quả như sau:

Chủng
gây bệnh Loại nucleotit (tỉ lệ %)
A T U G X
Số 1 10 10 0 40 40
Số 2 20 30 0 20 30
Số 3 22 0 22 26 30
Số 4 35 35 0 18 12

Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Vật chất di truyền của chủng số 1 là ADN mạch kép.

B. Vật chất di truyền của chủng số 2 là ADN mạch đơn.
C. Vật chất di truyền của chủng số 3 là ARN mạch kép.
D. Vật chất di truyền của chủng số 4 là ADN mạch đơn
Câu 23: Cho các nhân tố sau:
(1) Chọn lọc tự nhiên. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.
(2) Giao phối ngẫu nhiên. (5) Đột biến.
(3) Giao phối không ngẫu nhiên. (6) Di-nhập gen.
Các nhân tố vừa làm thay đổi tần số alen, vừa làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể là
A. (3), (4), (5), (6). B. (1), (3), (5), (6). C. (1), (4), (5), (6). D. (1), (3), (4), (5).
Câu 24: Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?
A. Thay thế một cặp (A – T) bằng một cặp (G – X).
B. Thêm một cặp (A – T).
C. Mất một cặp (A – T).
D. Thay thế một cặp (G – X) bằng một cặp (A – T)
Câu 25: Ở người, tính trạng nhóm máu do gen I nằm trên NST thường quy định. Gen I có 3 alen là IA, IB, IO, trong đó IA và IB đều trội so với IO nhưng không trội so với nhau. Người có kiểu gen IAIA hoặc IAIO có nhóm máu A; kiểu gen IBIB hoặc IBIO có nhóm máu B; kiểu gen IAIB có nhóm máu AB; kiểu gen IOIO có nhóm máu O. Cho sơ đồ phả hệ:

Biết rằng không xảy ra đột biến, người số 11 có bố mang nhóm máu O. Cho các phát biểu:
(1) Biết được chính xác kiểu gen của 8 người.
(2) Xác suất sinh con có máu O của cặp 8 – 9 là 1/24.
(3) Xác suất sinh con có máu A của cặp 8 – 9 là 1/8.
(4) Xác suất sinh con có máu B của cặp 10 – 11 là 3/4. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?
A. 4 B. 2 C. 1 D. 3
Câu 26: Một quần thể tự thụ phấn có thành phầ

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Megabook số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >