Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 - Megabook đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết pdf

Download ngay

A
11-C 12-D 13-B 14-B 15-A 16-B 17-B 18-D 19-A 20-A
21-B 22-C 23-C 24-A 25-A 26-D 27-D 28-A 29-C 30-D
31-B 32-B 33-B 34-C 35-A 36-B 37-C 38-D 39-A 40-C

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN SINH 2020 S Ố 11
NGUYỄN THÀNH CÔNG 1

PHẦN NHẬN BIẾT
Câu 1. Khẳng định nào dưới đây khi nói về hoạt động của enzim ADN polymerase trong quá trình nhân
đôi của phân tử ADN là chính xác?
A. Các enzym ADN polymerase chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5’ và tổng hợp từng mạch một, hết mạch này đến mạch khác.
B. Enzym ADN polymerase chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5’ đến 3’ và tổng hợp cả 2 mạch cùng một lúc.
C. Các enzym ADN polymerase chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 5’ đến 3’ và tổng hợp một mạch liên tục còn mạch kia tổng hợp gián đoạn thành các đoạn Okazaki.
D. Các enzym ADN polymerase chỉ di chuyển trên mạch khuôn theo một chiều từ 3’ đến 5 ’ và tổng hợp cả 2 mạch mới cùng một lúc.
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa biểu hiện gen ở E.coli, trình tự khởi động nằm trong cấu trúc của operon có vai trò rất quan trọng trong sự biểu hiện của operon, trình tự khởi động là:
A. Vùng chứa bộ ba quy định axit amin mở đầu của chuỗi polypeptide.
B. Trình tự nằm trước gen cấu trúc và là vị trí tương tác với protein ức chế.
C. Trình tự nằm ở đầu 5’ của mạch mang mã gốc và chứa tín hiệu mã hóa cho axit amin đầu tiên.
D. Trình tự nằm trước vùng vận hành, đây vị trí tương tác của enzym ARN polymerase
Câu 3. Bằng chứng chứng tỏ sinh giới có nguồn gốc chung
A. Bằng chứng tế bào học về bộ NST B. Bằng chứng về hiện tượng lại giống
C. Bằng chứng phôi sinh học D. Tính phổ biến của mã di truyền
Câu 4. Theo Đacuyn, chọn lọc tự nhiên là quá trình:
A. Giữ lại các kiểu gen thích nghi với điều kiện môi trường sống.
B. Tích lũy những biến dị trong đời cá thể phù hợp với điều kiện ngoại cảnh.
C. Song song đ

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Sinh Đề Tăng Tốc 2 – Megabook đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >