Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 5 có lời giải

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 5 có lời giải pdf

Download ngay


Câu 29: Đặt điện áp xoay chiều u  220 2 cos100 t    V (t tính bằng s) vào hai đầu mạch điện gồm
 6 

điện trở thuần

 

R  100 Ω, cuộn thuần L và tụ điện C ghép nối tiếp. Tại thời điểm t 

1

600

s điện áp hai đầu

bên tụ có giá trị bằng không. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là
A. 363 W B. 242 W C. 484 W D. 121 W
Câu 30: Một sóng cơ hình sin truyền trên trục Ox theo chiều từ O đến M rồi đến N với bước sóng   4

cm, phương trình dao động của phần tử tại O là uO  4 cos 20 t

cm ( t tính bằng s). Hai điểm M và N nằm

trên trục Ox ở cùng một phía so với O và đã có sóng truyền qua. Biết

MN  1 cm. Tại thời điểm

t1 , M

đang là đỉnh sóng, tại thời điểm t

2  t1  30

s tốc độ của phần tử tại N là

A. 40 cm/s B. 80 cm/s C. 20 cm/s D. 40 cm/s
Câu 31: Ở mặt thoáng của chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách nhau 18 cm, dao động theo phương thẳng

đứng với phương trình

uA  uB  a cos 20 t

(t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50

cm/s. Gọi M là điểm ở mặt chất lỏng gần A nhất sao cho phần tử chất lỏng tại M dao động với biên độ cực đại và cùng pha với nguồn. Khoảng cách AM là
A. 2,5 cm B. 2 cm C. 5 cm D. 1,25 cm
Câu 32: Một sợi dây dài 40 cm đang có sóng dừng ngoài hai đầu dây cố định trên dây còn có 3 điểm khác đứng yên, tần số dao động của sóng trên dây là 25 Hz. Biết trong quá trình dao động tại thời điểm sợi dây duỗi thẳng thì tốc độ của điểm bụng khi đó là 1, 5 m/s. Gọi x, y lần lượt là khoảng cách lớn nhất và nhỏ

nhất giữa hai phần tử dây tại hai điểm bụng gần nhau nhất trong quá trình dao động. Tỉ số x
y

bằng

A. 1,04 B. 1,56 C. 1,42 D. 1,17
Câu 33: Một sợi dây cao su nhẹ, đủ dài, một đầu gắn vào giá cố định, đầu còn lại gắn với vật nhỏ có khối
lượng 100 g đặt trên mặt sàn nằm ngang nh

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý GV Vũ Tuấn Anh CCBOOK Số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >