Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết pdf

Download ngay


ệ số công suất là 0,69
B. X gồm R và C, hệ số công suất là 0,82
C. X gồm R và L, hệ số công suất là 0,82
D. X gồm R và L, hệ số công suất 0,69

uMB
t
uAN

Câu 39: Hai vật M và N theo thứ tự dao động điều hòa theo hai phương Ox, Oy vuông góc với nhau, có cùng vị trí cân bằng O. Phương trình dao động của M và N lần lượt là xM = Acos(ωt + φ1);

u N  A 3 cost  ϕ2  . Tại thời điểm t1 vật M có li độ 1cm. Tại thời điểm


t2  t1  2

vật N có li độ

2cm, Biết tại mọi thời điểm ta luôn có mối liên hệ giữa li độ và vận tốc của hai vật là xmvM + yNvN = 0. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm t1 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?
A. 3,1cm B. 1,2cm C. 6,2cm D. 2,5cm
Câu 40: Trên mặt chất lỏng có ba nguồn sóng kết hợp dao động theo phương vuông góc với mặt chất lỏng, có phương trình u1 = 7cos(40πt – π/4)mm; u2 = 10cos(40πt – π/6)mm và u3 = 4cos(40πt +5π/6)mm đặt lần lượt tại A, B, C. Biết tam giác ABC cân tại A. AB = AC = 24cm; BC = 12cm. Tốc độ truyền sóng bằng 20cm/s. Coi biên độ sóng không đổi trong quá trình truyền sóng. Gọi I là trung điểm của BC. Số điểm có biên độ dao động 13mm trên đoạn AI là
A. 39 B. 41 C. 42 D. 40

1.C 2.A 3.A 4.A 5.A 6.B 7.D 8.D 9.A 10.A
11.C 12.B 13.D 14.B 15.C 16.B 17.C 18.C 19.C 20.D
21.C 22.D 23.D 24.B 25.A 26.B 27.C 28.A 29.C 30.B
31.D 32.D 33.B 34.D 35.A 36.B 37.A 38.B 39.D 40.B

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI THỬ MÔN LÝ 2020 S Ố 4
CHUYÊN PHAN B ỘI CHÂU LẦN 1

Câu 1: Cho đoạn mạch gồm điện trở thuần R nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Khi có dòng điện xoay chiều với tần số góc  chạy qua thì tổng trở đoạn mạch là:

A. B. C. D.

Câu 2: Một vật dao động điều hòa theo phương trình dương,  là hằng số). Tần số góc của dao động là

x  A cost   

(trong đó A,  là các hằng số

A. 2

B. t  

C.  D. 

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lý DVH Moon số 20 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >