Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải pdf

Download ngay

thức và trung nông
C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản và địa chủ phong kiến
D. Công nhân và Nông dân
Câu 25 : Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc khởi thảo và Luận cương chính trị do Trần Phú soạn thảo là
A. xác định hai nhiệm vụ của cách mạng Đông Dương là chống đế quốc, chống phong kiến.
B. xác định lực lượng cách mạng là công nhân, nông dân và tiểu tư sản
C. xác định nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền bao gồm cách mạng ruộng đất.
D. xác định vai trò lãnh đạo của cách mạng Đông Dương là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Câu 26 : Cuộc “cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?
A. Mê-hi-cô. B. Ấn Độ. C. Mĩ D. Nhật.
Câu 27 : Năm 1936, Đảng đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận với tên gọi?
A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương. B. Mặt trận Việt Minh.
C. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. D. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
Câu 28 : Với chiến thắng Phước Long, giúp Bộ Chính trị bổ sung và hoàn chỉnh kế hoạch giải phóng miền Nam như thế nào?
A. Giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975.
B. Tiến hành tổng công kích- tổng khởi nghĩa giải phóng miền Nam trong năm1976.
C. Đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong hai năm (1975-1976), nhưng nhận định kể cả năm 1975là thời cơ và chỉ thị rõ: ”Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”..
D. Nếu thời cơ đến đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.
Câu 29 : Hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945 – 1946 là gì?
A. Thành lập chính phủ chính thức của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.
B. Thực hiện nền giáo dục mới và giải quyết nạn đói.
C. Quyết tâm kháng chiến chống Pháp xâm lược và trừng trị bọn nội phản.
D. Củng cố, bảo vệ chính quyền cách mạng và ra sức xây dựng chế độ mới..
Câu 30 : Sự kiện nào dẫn đ

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử Megabook số 5 có lời giải chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >