Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

phiếu tán thành Quốc tế Cộng sản và tham gia sáng lập Đảng cộng sản Pháp.
D. Chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, sáng lập ra Đảng cộng sản Việt Nam đầu năm 1930.
Câu 18: Cho các sự kiện dưới đây:
1. Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.
2. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.
3. Thành lập An Nam cộng sản Đảng.
4. Thành lập Đông Dương cộng sản Đảng.
Em hãy sắp xếp lại các sự kiện trên theo đúng trình tự thời gian diễn ra.
A. 1; 3; 2; 4
B. 2; 1; 3; 4
C. 3; 4; 1; 2
D. 2; 4; 3; 1
Câu 19: Hình ảnh dưới dây phản ánh sự kiện gì?

A. Nông dân huyện Thanh Chương biểu tình.
B. Công nhân Vinh – Bến Thủy bãi công.
C. Công nhân, nông dân huyện Nam Đàn đấu tranh.
D. Nông dân huyện Hưng Nguyên biểu tình.
Câu 20: Nhiệm vụ trực tiếp, trước mắt được xác định trong Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936 là
A. đánh đổ đế quốc và tay sai, giải phóng dân tộc.
B. đánh đổ phong kiến tay sai và thực dân Pháp.
C. đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến tay sai để tự cứu lấy mình.
D. đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh.
Câu 21: Cho các dữ liệu dưới đây:
Cột I (Thời gian) Cột II (Kẻ thù)
1. Tháng 7/1936 a. Đế quốc Pháp và tay sai.
2. Tháng 11/1939 b. Bọn phản động Pháp và tay sai.
3. Tháng 5/1941 c. Phát xít Nhật và tay sai.
4. Tháng 3/1945 d. Đế quốc, phát xít Nhật – Pháp và tay sai.
Nối mốc thời gian ở cột I với kẻ thù ở cột II đã được Đảng Cộng sản Đông Dương xác định từ 7/1936 đến 3/1945.
A. 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – c.
B. 1 – b, 2 – d, 3 – a, 4 – c.
C. 1 – b, 2 – c, 3 – d, 4 – a.
D. 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – c.
Câu 22: Hội nghị nào đã đánh dấu sự chuyển hướng đấu tranh của Đảng trong những năm 1939 – 1945?
A. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 7/1936.
B. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11/1

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Lịch Sử CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >