Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15 pdf

Download ngay

1.
C. Chất Y có công thức phân tử C4H2O4Na2. D. Chất Z không làm mất màu nước brom.
Câu 28: [ID: 134775] Tiến hành thí nghiệm trộn lẫn các cặp dung dịch sau đây:
(a) HCl với Ca(HCO3)2; (b) AlCl3 dư với NaOH;
(c) Ca(OH)2 với NaHCO3; (d) Ba(OH)2 dư với Al2(SO4)3;
(e) NaHSO4 với BaCl2; (g) AgNO3 với Fe(NO3)2. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thị nghiệm thu được kết tủa là
A. 2. B. 5. C. 4. D. 3.
Câu 29: [ID: 134776] Hỗn hợp X gồm C2H4, C3H6, C3H8, C4H8 và C2H2 trong đó số mol C3H8 bằng số mol C2H2. Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam X, hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào nước vôi trong dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được kết tủa có khối lượng là
A. 20 gam. B. 15 gam. C. 30 gam. D. 40 gam.
Câu 30: [ID: 134777] Hòa tan 27,6 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào H2O dư, thu được dung dịch
X và b mol H2. Sục từ từ khí CO2 vào X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:
Giá trị của b là
A. 0,10. B. 0,12. C. 0,15. D. 0,18.

Câu 31: [ID: 134778] Cho các phát biểu sau:
(a) Để dây thép ngoài không khí ẩm thì có xảy ra ăn mòn điện hóa.
(b) Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.
(c) Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu.
(đ) Ở trạng thái cơ bản, Al (Z = 13) có cấu hình electron là 1s22s22p63p3.
(e) Kim loại Al là chất lưỡng tính, tan được trong dung dịch axit và kiềm.
(g) Dung dịch NaOH có thể làm mất tính cứng của nước cứng tạm thời. Số phát biểu đúng là
A. 3. B. 2. C. 4. D. 5.
Câu 32: [ID: 134779] Chất X có công thức phân tử C8H15O4N. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được chất Y, C2H6O và CH4O. Y là muối natri của α-amino axit Z (mạch hở, không phân nhánh). Kết luận nào sau đây không đúng?
A. Có 2 công thức cấu tạo của X thỏa mãn. B. Chất Y được dùng làm gia vị thức ăn.
C. Chất X thuộc loại hợp chất este của amino axit. D. Dung dịch chất Z làm quỳ tím chuyển sang màu hồng. Câu 33: [ID: 134780] Hỗn hợp X gồm ha

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 15 chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >