Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

lượng muối khan có phân tử khối lớn hơn trong Z là
A. 26,0 gam. B. 30,8 gam. C. 13,6 gam. D. 16,4 gam.
Câu 79: [ID: 130769] Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Điện phân dung dịch MgCl2;
(b) Điện phân nóng chảy NaCl;
(c) Cho luồng khí CO đi qua bột Al2O3 nung nóng;
(d) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2. Số thí nghiệm tạo sản phẩm có kim loại là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 80: [ID: 130771] Cho hỗn hợp X gồm một tetrapeptit và một tripeptit (đều mạch hở). Để thủy phân hoàn toàn 50,36 gam X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,76 mol NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 76,8 gam hỗn hợp muối chỉ gồm a mol muối của glyxin và b mol muối của alanin. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 0,11 mol X bằng O2 (dư), thu được m gam CO2. Giá trị của m là
A. 19,14. B. 16,72. C. 76,56. D. 38,28.

41C 42C 43B 44B 45D 46A 47D 48C 49C 50D
51B 52D 53B 54D 55A 56D 57C 58C 59D 60C
61B 62A 63D 64B 65B 66A 67C 68A 69B 70B
71B 72D 73C 74D 75C 76A 77A 78B 79A 80D

10X YOURMARK – ĐỘT PHÁ ĐIỂM SỐ GIAI ĐOẠN CU ỐI
ĐỀ THI TH Ử MÔN HÓA 2020 S Ố 17
SỞ VĨNH PHÚC LẦN 1

Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39;
Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Ni = 59; Cu = 64; Zn = 65; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137.
Câu 41. Kim loại nào trong số các kim loại dưới đây không khử được ion Fe3+ trong dung dịch?
A. Cu. B. Zn. C. Ag. D. Fe.
Câu 42. Etyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được natri axetat và
A. CH3OH. B. C2H5OH. C. HCHO. D. CH3CHO.
Câu 43. Khí CO khử được oxit nào sau đây ở nhiệt độ cao?
A. CaO. B. K2O. C. CuO. D. BaO.
Câu 44. Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất là
A. Al. B. Cu. C. Ag. D. Au.
Câu 45. Chất nào sau đây có 3 liên kết peptit?
A. Ala-Gly-Val. B. Gly-Gly-Val. C. Ala-Phe-Lys. D. Ala-Gly-Ala-Val.
Câu 46. Hiđrocacbon nào sau đây không l

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thuận CCBOOK Số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >