Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết
Đánh giá

Bạn đang xem tài liệu:

Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết

tại Tài Liệu Pro

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuĐề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết pdf

Download ngay

nào sau đây là amin thơm?
A. Benzylamin. B. Anilin. C. Metylamin. D. Đimetylamin.
Câu 11. Nilon-6,6 có phân tử khối là 27346 đvC. Hệ số polime hóa của nilon-6,6 là
A. 152. B. 121. C. 114. D. 113.
Câu 12. Kim loại nào sau đây tan mạnh trong nước ở nhiệt độ thường?

A. Mg. B. Al. C. Na. D. Fe.
Câu 13. Nước muối sinh lí để sát trùng, rửa vết thương trong y học có nồng độ
A. 0,9%. B. 5%. C. 1%. D. 9%.
Câu 14. Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?
A. Tơ nilon-6,6. B. Tơ nilon-6. C. Tơ nitron. D. Tơ tằm.
Câu 15. Các nguyên tử thuộc nhóm IIA có cấu hình electron lớp ngoài cùng là
A. ns1np1. B. ns2. C. np2. D. ns1np2.
Câu 16. Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta mạ vào
mặt ngoài của ống thép bằng kim loại gì?
A. Ag. B. Pb. C. Zn. D. Cu.
Câu 17. Thạch cao sống là tên gọi của chất nào sau đây?
A. CaSO4.H2O. B. 2CaSO4.H2O. C. CaSO4.2H2O. D. CaSO4.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức.
B. Anilin tác dụng với brom tạo thành kết tủa vàng.
C. Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển thành màu hồng.
D. Dung dịch lysin làm đổi màu phenolphtalein.
Câu 19. Dung dịch nào sau đây tác dụng với kim loại Cu?
A. HCl. B. HNO3 loãng. C. H2SO4 loãng. D. KOH.
Câu 20. Ở nhiệt độ thường dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây?
A. NaCl. B. KCl. C. Na2CO3. D. KNO3.
Câu 21. Kim loại có khối lượng riêng lớn nhất là
A. Ba. B. Pb. C. Os. D. Ag.
Câu 22. Muối của amino axit nào sau đây được dùng để sản xuất bột ngọt là
A. Tyrosin. B. Alanin. C. Valin. D. Axit glutamic.
Câu 23. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Kim loại Na. B. Dung dịch Br2.
C. Dung dịch KOH (đun nóng). D. Khí H2 (Ni, đun nóng).
Câu 24. Chất nào sau đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?
A. Glyxin. B. Valin. C. Axit glutamic. D. Lysin.
Câu 25. Cho X, Y,

Hiện tại Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn Hóa Thầy Thành Hoc24h số 10 đáp án chi tiết chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

Bài học tiếp theo >